กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เรื่องจำเป็นในการใช้สิทธิ FTA (ตอนที่ 5)

โดย สมบูรณ์พงศ์ พุกกะเวส 30 ธันวาคม 2553 14:55

       ตอนที่แล้วเรามาจบตรงที่ บทสรุปว่า เกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้า โดยการเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ มี 5 แบบ ได้แก่ CC  CTH  CTHS  
CTSH  และ CTSHS  คราวนี้เรามาขยายความกัน
       เช่น ผู้ผลิตในประเทศไทย นำปลาสดในพิกัดฯ 03 เข้ามาผลิตเป็นปลากระป๋องเพื่อส่งออกไปขายต่างประเทศ ปลากระป๋องจะ
ได้แหล่งกำเนิดสินค้าเป็นประเทศไทยหรือไม่ และถ้าได้จะได้เกณฑ์แบบใด
       (รูปที่ 1)
       จากรูปที่ 1 เราจะเห็นได้ว่า วัตถุดิบนำเข้าได้แก่ปลาสด ในพิกัดฯ ตอนที่ 03 สินค้าที่ส่งออกเป็นปลากระป๋องในพิกัดฯ ตอนที่ 16 
เมื่อเรานำพิกัดฯ ของวัตถุดิบมาเปรียบเทียบกับพิกัดฯ ของสินค้าสำเร็จรูปที่ส่งออก เราจะพบว่ามีความแตกต่างกัน แสดงว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงของพิกัดฯ แล้ว ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญแล้ว ต่อมาเมื่อกลับมาพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงของพิกัดฯ
นี้ เกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุดิบปลาสดถูกนำไปแปรสภาพ โดยผ่านขบวนการผลิตที่ซับซ้อน (Complex Process) หรือขบวนการอย่างง่าย
(Simple Process or Minimal Operation)  ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว พบว่าการนำปลาสดไปผลิตเป็นปลากระป๋องนั้น มีขบวนการผลิตที่
ซับซ้อน โดยจะต้องนำปลาสดไปผ่านขบวนการผลิตหลายขั้นตอน ต้องใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพหลายชนิด คนทั่วไปไม่สามารถทำได้
ต้องมีการลงทุนที่สูงพอสมควร เพื่อที่จะจัดตั้งขบวนการเพื่อการผลิตปลากระป๋อง
       ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การผลิตปลากระป๋อง มีการเปลี่ยนแปลงพิกัดฯ (จากพิกัดฯ ตอนที่ 03 ไปเป็นพิกัดฯ ตอนที่ 16) อันเนอื่งมา
จากวัตถุดิบที่นำเข้า(ได้แก่ปลาสด) ถูกนำไปแปรสภาพโดยผ่านขบวนการผลิตที่ซับซ้อน ถือว่าขบวนการผลิตปลากระป๋องทำให้เกิด
การแปรสภาพที่พอเพียง (Substantial Transformation) แล้ว ตัวสินค้าคือปลากระป๋อง เมื่อส่งออกจะได้แหล่กำเนิดสินค้าเป็น
ประเทศไทย ภายใต้เกณฑ  CC หรือ Change of Tariff Chapter
       จากรายละเอียดการผลิตสินค้าปลากระป๋อง เพื่อการส่งออกดังกล่าวข้างต้นนี้ เป็นตัวอย่างที่แสดงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และเห็น
ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นของการกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าของสินค้าที่ส่งออก โดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯและเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในเรื่องการกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้า โดยใช้เกณฑ์การเปลี่ยนพิกัดฯ ขอให้ศึกษาจากตัวอย่าง ดังต่อไปนี้
       1.  สินค้าที่ส่งออกเป็นเสื้อ ทำด้วย ผ้าทอทำด้วยเส้นด้ายฝ้ายในพิกัดฯ ตอนที่ 62 วัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเป็นเสื้อดังกล่าวนี้ ได้แก่ 
ผ้าทอทำด้วยเส้นด้ายในพิกัดฯ ตอนที่ 52
       (รูปที่ 2)
       จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ว่า พิกัดฯ ของวัตถุดิบที่นำเข้าได้แก่ พิกัดฯ ตอนที่ 52 พิกัดฯ ของสินค้าสำเร็จรูปที่ส่งออกได้แก่ 
พิกัดฯ ตอนที่ 62 เป็นพิกัดในระดับตอนทั้งคู่ ตัวเลข 52 กับ 62 มีความแตกต่งกัน แสดงว่ามีความแตกต่างของพิกัดฯ เกิดขึ้นแล้ว บ่งชี้
ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญแล้ว แต่การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญอันนี้ จะเพียงพอที่จะทำให้ได้แหล่งกำเนิดสำกรับสินค้าเสื้อ
รายนี้หรือไม่ จะต้องมาพิจารณาที่ขบวนการที่ใช้ในการผลิตเสื้อด้วยว่าเป็นขบวนการที่ซับซ้อนหรือขบวนการอย่างง่าย
       เมื่อพิจารณาขบวนการที่ใช้ในการผลิตเสื้อแล้วจะพบว่า ขบวนการทีใช้ในการตัดเสื้อนี้ คนทั่วไปไม่สามารถทำได้โดยง่าย คนที่
ตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อให้คนอื่นสามารถสวมใส่ได้อย่างเหมาะสม พอดีและสวยงามนั้น จะต้องเป็นช่างฝีมือที่มีความชำนาญ ต้องศึกษาเล่า
เรียนวิธีการตัดเย็บอย่างลฃะเอียด ต้องผ่านการตัดเย็บเสื้อผ้ามาเป็นเวลานาน มีการฝึกฝนอย่างหนัก จึงเกิดความชำนาญจนสามารถ
ผลิตเสื้อผ้าให้คนอื่นสวมใส่ได้อย่างสวยงาม และเหมาะสมดี
       แสดงให้เห็นว่าขบวนการที่ใช้ในการผลิตเสื้อตามตัวอย่างนี้ เป็นขบวนการที่ซับซ้อน หรือขบวนการที่ยาก ไม่ใช่ขบวนการอย่างง่าย 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการผลิตเสื้อสำเร็จรูปรายนี้ มีการเปลี่ยนแปลงของพิกัดฯ (จากพิกัดฯ ตอนที่ 52 ไปเป็นพิกัดฯ ตอนที่ 62) อันเนื่อง
มาจากวัตถุดิบที่นำเข้า (ได้แก่ผ้าทอทำด้วยฝ้าย) ถูกนำไปแปรสภาพโดยผ่านขบวนการผลิตที่ซับซ้อน จึงถือว่าขบวนการผลิตเสื้อ
สำเร็จรูปรายนี้ ทำให้เกิดการแปรสภาพที่พอเพียง (Substantial Transformation) แล้ว ตัวสินค้าได้แก่เสื้อสำเร็จรูป เมื่อส่งออกจะ
ได้แหล่งกำเนิดสินค้าเป็นประเทศผู้ผลิตสินค้านั้น โดยเกณฑ์ CC หรือ Change of Tariff Chapter
      2. ผู้ผลิตในประเทศไทย นำเข้าน้ำนมสดในพิกัดฯ ประเภทที่ 0401 เข้ามาเพื่อผลิตเป็น Yogurt ในพิกัดฯ ประเภทที่ 04.03 Butter 
ในพิกัดฯ ประเภทที่ 04.05 และ Cheese ในพิกัดฯ ประเภทที่ 04.06 เพื่อส่งออกไปขายในต่างประเทศ
      (รูปที่ 3)
       จากข้อมูลเบื้องต้น จะเห็นว่าวัตถุดิบตั้งต้นที่นำเข้า ได้แก่ น้ำนมสด ในพิกัดฯ ประเภทที่ 04.01 สินค้าสำเร็จรูปที่จะส่งออกได้แก่ 
Yogurt (พิกัดฯ ประเภทที่ 04.03) Butter พิกัดฯ ประเภทที่ 04.05) และ Cheese (พิกัดฯ ประเภทที่ 04.06)
       เมื่อนำพิกัดฯ ของวัตถุดิบที่นำเข้ามาเปรียบเทียบกับพิกัดฯของสินค้าสำเร็จรูปที่จะส่งออกแล้ว จะพบว่ามีความแตกต่างกัน แสดงว่ามี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในด้านพิกัดฯ แล้ว ชี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญแล้ว ต่อมาเมื่อพิจารณาถึงขบวนการผลิต Yogert
Butter และ Cheese แล้ว จะเห็นได้ว่าขบวนการที่ใช้ในการผลิตสินค้านี้ ต้องใช้ความชำนาญ ใช้เครื่องจักรหลายชนิด ต้องใช้เทคนิคล
และเวลาที่ยาวนานพอสมควรกว่าที่จะได้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมา คนทั่วไปไม่สามารถทำได้ การดำเนินการต้องใช้ต้นทุนที่สูงพอควร
จึงสรุปได้ว่าขบวนการที่ใช้ในการผลิตสินค้า Yogurt Butter และ Cheese เป็นขบวนการที่ซับซ้อนไม่ใช่ขบวนการอย่างง่าย
       ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การผลิต Yogurt Butter และ Cheese มีการเปลี่ยนแปลงของพิกัดฯ (จากประเภทที่ 04.01 ไปเป็น 04.03, 
04.01 ไปเป็น 04.05 และ 04.01 ไปเป็น 04.06) อันเนื่องจากวัตถุดิบที่นำเข้า (ได้แก่ น้ำนมสด) ถูกนำไปแปรสภาพโดยผ่านขบวนการ
ผลิตที่ซับซ้อน จึงถือว่าขบวนการผลิต Yogurt Butter และ Cheese ทำให้เกิดการแปรสภาพที่พอเพียง (Substantial Transformation)
แล้ว ตัวสินค้าซึ่งได้แก่ Yogurt Butter และ Cheese เมื่อส่งออกจะได้แหล่งกำเนิดสินค้าเป็นประเทศไทย โดยเกณฑ์ CTH หรือ
Change of Tariff Heading
       เนื้อที่หมดอีกแล้วครับ โปรดติดตามต่อในฉบับหน้า

 

จำนวนคนอ่าน 3608  คน

ความคิดเห็น

  • gfjnfkxqjwj เขียน :

    rU0ep0 , [url=http://xwmdnfwlrryl.com/]xwmdnfwlrryl[/url], [link=http://yalbvuunijsb.com/]yalbvuunijsb[/link], http://crdqxhxtqzwd.com/

  • Peggy เขียน :

    Great hammer of Thor, that is poewrfluly helpful!

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้