bentelan fiale 4 mg

bentelan
ตลาดเดนมาร์กปี 54 ใส่ใจสุขภาพห่วงใยสิ่งแวดล้อม

โดย 04 มกราคม 2554 15:34

ผู้ส่งออกไทยควรให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยกับสินค้าที่ส่งมายังเดนมาร์กเป็นอย่างมาก เนื่องจากเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามาก โดยเฉพาะสินค้าอาหาร และชาวเดนมาร์กเองยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม มีความกังวลห่วงใยในสุขภาพ และโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงวัย

      denmark.jpg
      นางสุจิตรา ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงโคเปนเฮเกน เผยว่า ในรอบ
ในรอบ 10 เดือนแรกของปี 2553 (ม.ค.-ต.ค.) การค้าประเทศไทยกับเดนมาร์กมีมูลค่าการค้ารวม 741.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.03 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 โดยเดนมาร์กเป็นคู่ค้าอันดับที่ 39 ของไทย
      โดยการส่งออกจากไทยไปเดนมาร์ก มูลค่า 562 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2552  ที่การส่งออก
มีมูลค่า 418.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.21  และการนำเข้าสินค้าจากเดนมาร์กมายังไทยมีมูลค่า 179.0 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2552 ที่มีมูลการนำเข้า 164.6  ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.75 ทำให้ไทย
เป็นฝ่ายได้เปรียบโดยมีดุลการค้ารวมอยู่ที่ 383.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับปี 2552 ที่ไทยได้เปรียบดุลการค้า 254.1 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
      “ในปี 2553 การส่งออกของไทยไปยังประเทศเดนมาร์กมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่ลดลงเนื่องจากปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจการเงินของสหรัฐและยุโรปในปี 2552 จากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกและจากการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
สินค้าและการตลาดของผู้ส่งออกไทยทำให้ผู้นำเข้าเกิดความเชื่อมั่นแม้ว่าในช่วงปี 2553 จะประสบปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อ
การนำเข้าสินค้าไทย เช่น การแข็งค่าของเงินบาท ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทย ปัญหาถ่านควันภูเขาไฟใน
ไอซ์แลนด์ วิกฤติค่าเงินยูโร แต่การส่งออกของไทยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยคาดว่าในปี 2553 การส่งออกของไทยไป
ยังเดนมาร์กจะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 30
      สินค้าไทยที่มีศักยภาพในเดนมาร์ก ได้แก่ สินค้ากลุ่มแฟชั่น เครื่องประดับ เช่น เครื่องประดับอัญมณี เสื้อผ้าสำเร็จรูป 
รองเท้า สินค้าเกษตรและอาหาร เช่น อาหารทะเลแช่แข็ง  ผัก ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ผักผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง
เครื่องปรุงรส กะทิ น้ำปลา เครื่องใช้ในครัวเรือน เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้า อีเลคทรอนิกส์ นอกจากนี้
ธุรกิจภัตตาคารอาหารไทย สปา รักษาพยาบาล แฟรนไชส์ ก็ยังมีโอกาสขยายลู่ทางอีกมาก
      อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกไทยควรให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยกับสินค้าที่ส่งมายังเดนมาร์ก
เป็นอย่างมาก เนื่องจากเดนมาร์กเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ามาก โดยเฉพาะสินค้าอาหาร
ซึ่งที่ผ่านมาก็มักมีปัญหาสินค้าไทยถูกเรียกเก็บคืน หรือไม่ผ่านการตรวจสอบ และเมื่อเร็วๆ นี้สหภาพยุโรปได้ออกประกาศ
ระเบียบสหภาพยุโรป (แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ 878/2010 ซึ่งมีผลตั้งวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ทำให้สินค้ากลุ่มพริก มะเขือ ถั่วฝักยาว
ผักชี กะเพรา สะระแหน่ จากไทยประสบปัญหาการตรวจสอบเข้มงวดกว่าเดิมและใช้เวลานานขึ้น ทำให้พืชผักเน่าเสียหาย
และชาวเดนมาร์กเองยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม มีความกังวลห่วงใยในสุขภาพ และโครงสร้างประชากรเป็นสังคมผู้สูงวัย
(aging society) ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน ผู้ส่งออกไทยจึงต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้เข้ากับนิสัยความเป็นอยู่ของ
ชาวเดนมาร์ก เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ให้สวยงาม เข้าใจง่าย มีรูปแบบเรียบง่ายแต่ดูดี ทำจากวัสดุที่ประหยัดพลังงาน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีขนาดบรรจุภัณฑ์เหมาะสำหรับการบริโภคของครอบครัวขนาด 1-2 คน ใช้ครั้งเดียวหมดหรือง่าย
ต่อการใช้โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมหรือทำจากธรรมชาติ ไม่มีสารตกค้าง การผลิต
อาหารบำรุง สุขภาพ เช่น มีส่วนผสมของน้ำตาลน้อย หรือใช้สารความหวานอื่นที่ไม่เป็นอันตรายแทนน้ำตาล สินค้าทีทำ
จากสมุนไพร เป็นต้น”
นางสุจิตรา กล่าวเพิ่มเติม
      เดนมาร์ก ถือเป็นศูนย์กลางของยุโรปเหนือ ทั้งด้านการค้าและการขนส่ง ในการกระจายสินค้าต่อไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค 
สนามบิน Kastrup ในกรุงโคเปนเฮเกน เป็นสนามบินที่ใหญ่และสะดวกสบายที่สุดในภูมิภาคยุโรปเหนือ และบริเวณใกล้สนามบิน
Kastrup มีสะพาน Oresund Bridge เชื่อมระหว่าง เกาะ (Zealand) ของเดนมาร์กกับเมือง Malmo ทางตอนใต้ของสวีเดน
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะสร้างสะพานเชื่อมระหว่างเกาะ (Zealand) เมือง Fermern Baelt Rodby ของเดนมาร์กกับเมือง
Puttgarden ของสหพันธรัฐเยอรมัน จึงทำให้เดนมาร์กมีบทบาทในสถานะที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าและคมนาคมในภูมิภาค
ยุโรปเหนือ สามารถเป็นแหล่งช่วยกระจายสินค้าไทยไปยังประเทศข้างเคียง
      อีกทั้งทางการเดนมาร์กได้มีการปรับการคาดการณ์ GDP ของปี 2553 ว่าอาจจะขยายตัวถึงร้อยละ 2 จากที่คาดการณ์ไว้เดิม
ประมาณ 1.2 ในปี 2554 คาดว่าจะมีการขยายตัว GDP ประมาณร้อยละ 1.5 แม้ว่านักธุรกิจหลายฝ่าย จะมีความกังวลเกี่ยวกับ
วิกฤตหนี้สาธารณะที่เกิดขึ้นใน กรีซ ไอร์แลนด์ และอาจจะลุกลามไปยังโปรตุเกส สเปน หรือประเทศยุโรปอื่นจนเกรงว่าอาจจะ
เกิดวิกฤติค่าเงินยูโร และกระทบไปทั่วยุโรปโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยูโรโซน แต่เดนมาร์กยังถือเป็นประเทศที่มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและการเงินสูงอันดับต้นๆของสหภาพยุโรป จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมาหลายครั้งระบบเศรษฐกิจของเดนมาร์ก
ก็นับว่าได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่น จึงคาดว่า การส่งออกของไทยในช่วงปี 2554 จะยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้
แต่อาจเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง

จำนวนคนอ่าน 4273  คน

ความคิดเห็น

 • Uwe Gisborne เขียน :

  Hey, Are you interested in enhancing ranking in google? Our company is supplying all-in-one PBN design services PBN is actually a "Private Blog Network", it really is a excellent instrument for your personal Search engine optimization purposes. How it works: We buy sturdy websites with potent inbound links and make quality network for our customers. We promise that each and every your domain will have clear inbound link profile and no less than one backlink from authority web sites like: Forbes BBC Entrepreneur NYTimes and so forth What we offer Domain name research and purchase Web host with unique Ip address/DNS/Location for each website Wordpress platforms installation and configuration Content publishing Bot blocking The price starts at $50 per domain. If you are interested, please send us a message to our email: friscarialtoni@gmail.com. Please note: This e-mail was sent from a notification-only address that cannot accept incoming e-mail. Please do not reply to this message.

 • msetjake เขียน :

  ventolin and proair

  ventolin vs proair price read here
  lVNi63 , [url=http://ysxoonxeyvfh.com/]ysxoonxeyvfh[/url], [link=http://iyoijwhmbsyf.com/]iyoijwhmbsyf[/link], http://kavbonpuqetx.com/

 • cvvquwv เขียน :

  prozac online buy

  buy prozac fluoxetine online read
  IqE08e , [url=http://qtrnqxrkunky.com/]qtrnqxrkunky[/url], [link=http://ilmarblwcgnd.com/]ilmarblwcgnd[/link], http://calbribtlwbn.com/

 • Brenley เขียน :

  bisoprolol

  bisoprolol beerotor.de
  It's much esiaer to understand when you put it that way!

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้