ดัชนีราคาข้าวเดือนมิถุนายน 2554 และคาดการณ์สถานการณ์ข้าวช่วงครึ่งหลังปี 54

โดย 11 กรกฎาคม 2554 13:24

สถานการณ์ข้าวในเดือนกรกฎาคม 2554 ราคาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเดือนมิถุนายน จากปัจจัยหนุนคือ การซื้อข้าวเก็บเข้าสต็อก จากการคาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายข้าวของรัฐบาลชุดใหม่ รวมทั้งมีปัจจัยหนุนจากเป็นช่วงปลายฤดูการผลิตข้าว ทำให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ประเทศผู้ซื้อข้าวชะลอคำสั่งซื้อข้าวเพื่อรอดูสถานการณ์

      ราคาข้าวส่งออกของไทยปรับตัวลดลงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ในขณะที่ราคาข้าวของเวียดนามมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเช่นกัน หลังจากกลุ่มผู้ส่งออกข้าวเวียดนามจะทำการกักเก็บสต็อกข้าวสารในช่วงฤดูร้อน-ใบไม้ร่วงจำนวน 1 ล้าน
ตันเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม เพื่อพยุงราคาข้าวในประเทศ รวมทั้งมีคำสั่งซื้อล็อตใหญ่จากอินโดนีเซีย
และบังคลาเทศ
    ในเดือนมิถุนายน 2554 ดัชนีราคาข้าวทุกประเภทปรับเพิ่มสูงขึ้น ทั้งเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2554 และ
เดือนมิถุนายน 2553 โดยดัชนีราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ในเดือนมิถุนายนอยู่ในระดับ 182.70 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5
จากเดือนก่อนหน้า(MoM) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน(YoY) ทั้งนี้เนื่องจากเป็นช่วง
ปลายฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ดัชนีราคาขายส่งหน้าโรงสีก็เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับ 174.91 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 
MoM และร้อยละ 9.8 YoY ส่วนดัชนีราคาส่งออกข้าวทุกประเภทของไทยเพิ่มขึ้นไปที่ระดับ 138.38 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
2.1  MoM และร้อยละ 6.9 YoY เนื่องจากบรรดาโรงสีและผู้ส่งออกบางรายเริ่มออกรับซื้อข้าวเก็บสต็อก เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนระบบการแทรกแซงตลาดข้าว
     อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาดัชนีราคาข้าวเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกปี 2554 ดัชนีราคาข้าวทุกประเภทปรับเพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยกเว้นดัชนีราคาส่งออกที่หดตัว เนื่องจากเผชิญการแข่งขันจากเวียดนาม กล่าวคือ ดัชนี
ราคาเกษตรกรขายได้ และราคาขายส่งหน้าโรงสีปรับเพิ่มขึ้นไปแตะที่ระดับ 177.28 และ 171.99 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4
และร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่ดัชนีเฉลี่ยราคาส่งออกข้าวทุกประเภทของไทย ราคา
ส่งออกข้าว5% ของไทย และราคาส่งออกข้าว5% ของเวียดนามมีแนวโน้มลดลงเหลือ 137.55, 133.27 และ 117.25
หรือหดตัวร้อยละ 0.2, 8.9 และ 7.4 ซึ่งนับว่ายังหดตัวอย่างต่อเนื่อง จากช่วงครึ่งแรกปี 2553 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกปี
2552

แนวโน้มราคาข้าวในช่วงครึ่งหลังปี 2554
•    ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2554 ไทยส่งออกได้ 5.13 ล้านตัน มูลค่า 2,894 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 
87,692 ล้านบาท) หรือทั้งปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ  50.4 และร้อยละ 40.7 ตามลำดับ YoY วงการค้าข้าวคาด
การณ์ว่าการส่งออกข้าวของไทยในปีนี้น่าจะเกิน 10 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 9.0-9.5 ล้านตัน ซึ่งจะ
เป็นปริมาณส่งออกข้าวที่สูงสุดในรอบ 10 ปี อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้มากกว่านี้หรือ
ไม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญหาอุทกภัยขณะนี้ จะส่งผลกระทบถึงพื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลาง
•    กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนามคาดการณ์ว่า เวียดนามจะส่งออกข้าวในปี 2554 ปริมาณ  7.4 
ล้านตัน เทียบกับที่เคยตั้งเป้าหมายการส่งออกไว้เพียง 6.0 ล้านตัน ซึ่งหมายถึงในช่วงที่เหลือของปีนี้ การแข่งขันในการ
ส่งออกข้าวระหว่างไทยกับเวียดนามยังคงรุนแรง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 3
เป็นโอกาสของผู้ส่งออกข้าวของไทย เนื่องจากผู้ซื้อข้าวในต่างประเทศชะลอการซื้อข้าวจากเวียดนาม และหันมาซื้อข้าว
จากไทย โดยต่างรอให้ราคาข้าวเวียดนามปรับตัวลง เมื่อการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูร้อน-ใบไม้ร่วงของเวียดนามแตะระดับสูงสุด
ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป และหลังจากกลุ่มผู้ส่งออกข้าวเวียดนามจะทำการกักเก็บสต็อกข้าวสารในช่วงฤดูร้อน-ใบไม้
ร่วงจำนวน 1 ล้านตันเป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2554 เพื่อพยุงราคาข้าวในประเทศ
•    ปัจจัยที่ยังต้องติดตาม คือ อินเดีย แม้ว่ารัฐบาลยังคงยืนยันที่จะไม่อนุญาตให้มีการส่งออกข้าวและข้าวสาลีจากสต็อก
ของรัฐบาลในปีนี้ แต่เนื่องจากสต็อกธัญพืชในอินเดียที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 65 ล้านตัน ซึ่งเกินกว่าความสามารถความจุของคลัง
สินค้าที่มีอยู่เพียง 62 ล้านตัน ทำให้มีสต็อกธัญพืชบางส่วนเก็บไว้โดยไม่มีวัสดุคลุม ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเสียหายในช่วงฤดู
มรสุม ทำให้ยังคงมีความพยายามที่จะเสนอให้รัฐบาลอนุญาตให้ส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบัสมาติเพื่อช่วยพยุงราคาธัญพืชใน
ประเทศที่ตกต่ำ ซึ่งการกลับมาส่งออกข้าวของอินเดียส่งผลต่อตลาดข้าวนึ่งของไทย และส่งผลต่อราคาข้าวในประเทศ
ไทยด้วย
•    กระทรวงพาณิชย์จัดทำยุทธศาสตร์การค้าข้าวไทย เน้นส่งเสริมการส่งออกเชิงมูลค่ามากกว่าปริมาณ โดยเฉพาะข้าว
หอมมะลิมีการจัดทำมาตรฐานส่งออกให้หลากหลายมากขึ้น เป็น 2-3 มาตรฐาน จากเดิมมีมาตรฐานเดียวคือ ข้าวหอมมะลิ
92% เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ซึ่งอาจจัดทำมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 95% และ 100% เพิ่มเติม คาดว่าจะเป็น
ปัจจัยหนุนในการส่งออกข้าวหอมมะลิในช่วงที่เหลือของปีนี้

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าราคาข้าวส่งออกในช่วงครึ่งหลังของปี 2554 น่าจะปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากความต้องการ
ข้าวในตลาดโลกยังอยู่ในเกณฑ์สูง รวมทั้งราคาข้าวของเวียดนามอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไทย ทำให้เริ่มมีคำสั่งซื้อล็อต
ใหญ่ทยอยเข้าไทย ทั้งจากฟิลิปปินส์ บังคลาเทศ อิรัก และจีน ขณะที่ข้าวในสต็อกของรัฐบาลอยู่ในระดับต่ำ และข้าวใน
สต็อกของผู้ส่งออกและโรงสีที่ประมูลจากสต็อกรัฐบาลก็เริ่มลดลงเช่นกัน เนื่องจากการส่งออกเริ่มกระเตื้องขึ้น ทำให้
คาดว่าทั้งโรงสีและผู้ส่งออกข้าวจะเริ่มรับซื้อข้าวในตลาดเพื่อเตรียมส่งมอบในระยะต่อไป ดังนั้น คาดว่าระดับราคาข้าว
ในประเทศมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้น ตามภาวะการส่งออกข้าวที่มีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นในช่วงที่เหลือของปี 2554 อย่างไร
ก็ตาม ราคาข้าวอาจจะผันผวนในบางช่วงที่ประเทศผู้ซื้อชะลอการรับซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ โดยเฉพาะการปรับนโยบาย
การแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งอาจมีผลต่อราคาข้าวส่งออก  

จำนวนคนอ่าน 3986  คน

ความคิดเห็น

 • Jenny เขียน :

  imodium

  imodium artduciel.com
  You mean I don't have to pay for expert advice like this anoymre?! http://zwyryafteeo.com [url=http://xctuvtllsy.com]xctuvtllsy[/url] [link=http://dvlsjpkekb.com]dvlsjpkekb[/link]

 • Jahlin เขียน :

  ventolin syrup

  ventolin over the counter usa blog.structuretoobig.com
  What lineartibg knowledge. Give me liberty or give me death. http://tqeyjl.com [url=http://amyrfdgzepo.com]amyrfdgzepo[/url] [link=http://xphbwishrdr.com]xphbwishrdr[/link]

 • Reegan เขียน :

  paxil

  paxil website
  Ti hi... Jeg kan godt f??lge dig... Den anden dag var en af mine nye kolleger lige ved at tabe det, han stod med i h??nderne, fordi han h??rte, at jeg sagde, at jeg h??kler... Han havde da helt klart en foisltrleing om, at man mindst skulle bo p?? plejehjem for at have en rigtig god grund til at h??kle... Han blev klogere, og vi fik begge noget at grine af!Hav en dejlig aften!Kh. din virtuelle nabokone...

 • pxnehweljlw เขียน :

  doxycyclin zeckenbiss

  doxycyclin gegen malaria http://ogmalkhvorvi.website/doxycyclin-og-m%C3%A6lk.asp doxycyclin 50 mg akne
  7AcKKN , [url=http://zahtvksnislw.com/]zahtvksnislw[/url], [link=http://iszxocxegxyg.com/]iszxocxegxyg[/link], http://gwrklwaaaoww.com/

 • Susanne เขียน :

  amitriptyline 10mg tablets

  buy amitriptyline jjthurin.com
  If you want to get read, this is how you shuold write.

 • cmpovr เขียน :

  viagra na prodej

  viagra
  A7iiOt , [url=http://muxeeqpjebbc.com/]muxeeqpjebbc[/url], [link=http://zykqiumkjkgb.com/]zykqiumkjkgb[/link], http://eyernmbnshwl.com/

 • jjdbkp เขียน :

  abortion pill chicago

  late term abortion redirect
  aGGosG , [url=http://izpembfpcqpm.com/]izpembfpcqpm[/url], [link=http://avhvwlyelhgr.com/]avhvwlyelhgr[/link], http://zyzqwaumxzum.com/

 • Delia เขียน :

  am i pregnant or pms quiz

  am i fat or pregnant quiz click
  Thanks for spending time on the compteur (writing) so others don't have to.

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้