buy abortion pill online

buy abortion pill online fontanerosenmalaga.es
เคหะสิ่งทอของไทย ... แนวโน้มสดใสในอาเซียน

โดย ศูนย์วิจัย กสิกรไทย 30 สิงหาคม 2554 13:31

อาเซียน เริ่มมีบทบาทสำคัญในฐานะตลาดส่งออกเคหะสิ่งทอของไทย ปัจจุบันขยับขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญอันดับ 2 ครองสัดส่วนถึงร้อยละ 15.4 ของการส่งออกเคหะสิ่งทอไทย และมีการขยายตัวสูงสุดในบรรดาตลาดส่งออกทั้งหมดโดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 (ม.ค.-มิ.ย.) ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 44.4 (YOY) เมื่อเทียบกับตลาดส่งออกหลัก
คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป ที่มีการขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2, 12.0 และ 28.9 ตามลำดับ ทำให้คาดว่า ในช่วง
ครึ่งหลังของปี 2554 การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น อาจจะส่งผลต่อคำสั่งซื้อสินค้าในกลุ่ม
เคหะสิ่งทอที่ปรับลดลง ส่งผลทำให้การส่งออกเคหะสิ่งทอไปยังตลาดอาเซียน จะทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
การเตรียมพร้อมรับมือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรหันมาเร่งทำตลาดในอาเซียน
เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วงชิงโอกาสที่กำลังจะก้าวเข้ามาถึงในไม่ช้านี้ โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์
และประเด็นที่สำคัญทางการค้าที่น่าสนใจ ดังนี้

อาเซียน ... ดาวรุ่งที่น่าจับตามอง ขยายตัวแบบก้าวกระโดด ร้อยละ 44.4
     เคหะสิ่งทอ (Home Textile) เป็นสิ่งทอที่เน้นประโยชน์เพื่อการใช้สอยและตกแต่งภายในบ้านเรือน ที่พักอาศัย 
ประกอบไปด้วยสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ พรมปูพื้นและตกแต่งผนัง ผ้าห่มผ้าม่าน ผ้าที่ใช้ในห้องนอน ห้องน้ำ
รวมไปถึงห้องครัว อาทิ ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าคลุมเตียง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ

ส่งออกเคหะสิ่งทอ-1.jpg
     สำหรับสถานการณ์การส่งออกเคหะสิ่งทอของไทย พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 มีมูลค่าส่งออกทั้งสิ้น 
168.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 0.6 (YOY) เนื่องมาจาก สหรัฐฯ ซึ่งเป็นตลาดส่งออกเคหะสิ่งทออันดับ 1 ของไทย
มีมูลค่าการส่งออกขยายตัวเพียงร้อยละ 0.2 ซึ่งเป็นการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งสหรัฐฯ
มีแนวโน้มลดการนำเข้าเคหะสิ่งทอจากไทยลง และหันไปนำเข้าจากประเทศคู่แข่งของไทยอย่างจีน อินเดียและปากีสถาน
แทน เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านต้นทุน ทำให้ราคาสินค้าถูกกว่าเมื่อเทียบกับสินค้าของไทย
       ทั้งนี้ แม้ว่าการส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2554 จะหดตัว แต่ในบางตลาด พบว่ายังคงมีแนว
โน้มขยายตัวได้ดี อาทิ ญี่ปุ่นและสหภาพยุโรป ขยายตัวร้อยละ 12.0 และ 28.9 ตามลำดับ โดยมีปัจจัยหนุนจากจำนวน
ประชากรและความต้องการสินค้าเคหะสิ่งทอเพื่อใช้ในการตกแต่งภายในประเทศในระดับสูง อีกทั้งเคหะสิ่งทอของไทย
ส่วนใหญ่จับกลุ่มผู้บริโภคระดับปานกลางถึงบน ที่ให้ความสำคัญด้านคุณภาพมากกว่าปัจจัยด้านราคา ? ทำให้แนวโน้ม
การส่งออกในตลาดกลุ่มนี้ยังสามารถเติบโตได้
        นอกจากนี้ พบว่า ตลาดที่มีแนวโน้มที่ค่อนข้างสดใสเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ คือ “ตลาดอาเซียน” กล่าวคือ การ
ส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยไปยังตลาดอาเซียน มีการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 44.4 (YOY) ซึ่งการค้าเคหะสิ่งทอในตลาด
อาเซียนนั้น ไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ โดยประเทศใน
อาเซียนที่ไทยส่งออกเคหะสิ่งทอมากที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์มาเลเซีย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายสินค้า พบว่า
ประเภทของเคหะสิ่งทอที่มีการส่งออกไปในตลาดอาเซียน ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มของพรมปูพื้น ผ้าที่ใช้กับเตียง โต๊ะอาหาร
ห้องน้ำและห้องครัว รวมไปถึงเคหะสิ่งทออื่นๆ (ผ้าคลุมเตียง ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์) เป็นต้น

ส่งออกเคหะสิ่งทอ-2.jpg
โอกาสของไทย...ในการขยายการส่งออกเคหะสิ่งทอในอาเซียน
        อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกหลักอย่างสหรัฐฯ สหภาพยุโรป
และญี่ปุ่น ที่อาจจะส่งผลต่อคำสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มเคหะสิ่งทอที่ปรับลดลง แต่เป็นที่สังเกตว่า การส่งออกเคหะสิ่งทอไทย
ในตลาดอาเซียนนั้น ยังสามารถเติบโตต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด โดยขยับขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญอันดับ 2 ด้วย
สัดส่วนถึงร้อยละ 15.4 ของการส่งออกเคหะสิ่งทอของไทย และรักษาระดับการเติบโตได้ดี อีกทั้งยังมีโอกาสเติบโตได้
อีกมาก โดยมีปัจจัยเอื้อที่สำคัญ ได้แก่

ส่งออกเคหะสิ่งทอ-3 copy.jpg
 • ความได้เปรียบทางด้านภาษีจากเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่มีการปรับลดอัตราภาษีนำเข้าให้เหลือร้อยละ 0 
  ทำให้เคหะสิ่งทอของไทยที่ส่งออกไปยังอาเซียนมีต้นทุนต่ำลง ทำให้มีศักยภาพในด้านการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
  เทียบกับคู่แข่ง อีกทั้งลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค ทำให้ต้นทุนการขนส่งการกระจายสินค้า
  ไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคไม่สูงนัก เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่อยู่นอกภูมิภาค ส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกเคหะสิ่งทอ
  ของไทยไปยังตลาดอาเซียนปรับตัวเพิ่มขึ้น
 • อานิสงส์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน การค้าและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมีทิศทางการ
  ขยายตัวที่ดี อีกทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังอยู่ในระดับดีต่อเนื่อง ที่สามารถกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน
  ประกอบกับการขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจภาคบริการ และธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ ที่จะมารอง
  รับสินค้าในกลุ่มเคหะสิ่งทอมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ โรงแรม โรงภาพยนตร์ รวมไปถึงโรงพยาบาล ออฟฟิศ
  สำนักงานและงานตกแต่ง renovation ประเภทต่างๆ ส่งผลให้ความต้องการใช้สินค้าเคหะสิ่งทอเพื่อใช้ในการตกแต่ง
  ภายในขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยคู่ค้าสำคัญในอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตสูง ได้แก่
ส่งออกเคหะสิ่งทอ-4.jpg
     นอกจากนี้ บางประเทศในอาเซียนที่มีมูลค่าการส่งออกไม่มากนัก แต่พบว่ามีอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูง ได้แก่ 
เวียดนาม(ร้อยละ 82.5) และอินโดนีเซีย (ร้อยละ 43.6) ยังเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจ สำหรับผู้ประกอบการที่จะขยายตลาด
ไปยังประเทศเหล่านี้
 • พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการตกแต่งบ้านที่พักอาศัยในแถบอาเซียนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา 
  ความนิยมการตกแต่งที่พักอาศัยของผู้บริโภคแถบอาเซียนได้รับความสนใจมากขึ้น จากวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป
  วิถีชีวิตความเป็นเมืองและครอบครัวเดี่ยวขยายตัวมากขึ้น คนจึงหันมาซื้อที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมกัน
  มากขึ้น ซึ่งสามารถกระตุ้นยอดขายและการบริโภคเคหะสิ่งทอซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการตกแต่งที่อยู่อาศัยได้
  เป็นอย่างดี
 • เคหะสิ่งทอของไทยมีความได้เปรียบโดยเฉพาะสินค้าระดับกลางขึ้นไป ไทยมีชื่อเสียงในเรื่องของฐานการผลิตในสินค้า
  คุณภาพที่ได้มาตรฐาน การออกแบบ คัดสรรประเภทของเนื้อผ้า ลวดลายและสีสันที่มีความทันสมัย ตรงกับรสนิยมของ
  ผู้บริโภคโดยเฉพาะในแถบอาเซียนที่มีความใกล้เคียงกัน ด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่  ส่งผลให้สามารถจับตลาดกลุ่ม
  ลูกค้าและผู้มีรายได้ปานกลางขึ้นไป  ในสินค้าระดับกลางถึงบน  ที่เน้นคุณสมบัติ
  พิเศษคือ ความคงทน คุณภาพ
  ประโยชน์การใช้สอย ภายใต้ราคาจำหน่ายไม่สูงมากนัก ทำให้ได้เปรียบสินค้าในระดับเดียวกันที่นำเข้าจากประเทศคู่แข่ง
  โดยเฉพาะจากจีน ที่ยังประสบปัญหาทางด้านภาพลักษณ์ในเรื่องมาตรฐานการผลิต และปัญหาทางด้านระยะเวลาการส่งมอบ
  ส่งผลให้เคหะสิ่งทอของไทยเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของคู่ค้าในอาเซียนมากขึ้น
 • การกีดกันทางการค้ายังมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกไปยัง
  ตลาดสหรัฐฯและสหภาพยุโรป ที่มีมาตรการการกีดกันทางการค้าที่ค่อนข้างสูงและเข้มงวดมากกว่า โดยเฉพาะการกีดกัน
  ในรูปของมาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐานทางด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ตลอดจน
  การใช้แรงงานบางประเภท เป็นต้น
     ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็นว่า ตลาดอาเซียน นับว่ามีอนาคตสดใสสำหรับการส่งออกเคหะสิ่งทอของไทย และเป็นตลาด
ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง โดยการส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยไปอาเซียนในปี 2554 คาดว่า น่าจะพุ่งไปอยู่ที่ระดับ 70 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 (YoY) อย่างไรก็ตาม การส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยไปตลาดโลก คาดว่า จะทรงตัวอยู่ที่ระดับ
370 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.2 (YoY) เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกเคหะสิ่งทอหลักอย่าง
สหรัฐฯ สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น และการแข่งขันในตลาดส่งออกที่ค่อนข้างรุนแรง อาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มเคหะสิ่งทอมี
แนวโน้มปรับลดลง ส่งผลทำให้การส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยไปยังอาเซียนทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่น่าจับตามอง ... เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือด้านการค้าที่เข้มข้นขึ้น
       ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีหลากหลายปัจจัยที่เอื้อต่อการส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยไปยังตลาดอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็น
ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ที่อาจจะส่งผลต่อโอกาสการส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยในระยะข้างหน้า อาทิ
ส่งออกเคหะสิ่งทอ-5.jpg
     การแข่งขันกับสินค้าเคหะสิ่งทอจากจีน เช่น ในกรณีของสินค้าประเภทพรม ซึ่งเป็นเคหะสิ่งทอที่ไทยมีการส่งออกมากที่สุด 
คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 52.0 ของการส่งออกเคหะสิ่งทอของไทย แต่ในตลาดอาเซียน พบว่า พรมของไทยยังมีส่วนแบ่งในตลาด
ไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างจีน ที่มีความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบทั้งในเรื่องปริมาณ ความหลากหลายและต้นทุนการผลิตที่
อยู่ในระดับต่ำ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าเฉลี่ย พบว่า พรมของไทยยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าของจีนอยู่มาก และยังมี
โอกาสขยายตัวสูง โดยเฉพาะในสิงคโปร์ ที่มูลค่าเฉลี่ยของพรมจากไทยเพิ่มขึ้นในทุกๆปี แสดงให้เห็นว่า พรมของไทยสามารถ
จับกลุ่มลูกค้าที่คำนึงปัจจัยด้านคุณภาพมากกว่าราคาได้เป็นอย่างดี และมีปริมาณความต้องการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การแข่งขันด้าน
ราคาอาจจะทำให้ไทยเสียเปรียบ แต่หากแข่งขันด้านคุณภาพ จะเห็นได้ว่าไทยยังคงได้เปรียบ อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างแรงงานในจีน
ที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น คาดว่า จะทำให้ต้นทุนการผลิตพรม รวมถึงเคหะสิ่งทอประเภทอื่นๆของจีนเพิ่มขึ้น และทำให้ส่วนต่างของ
ราคาสินค้าเคหะสิ่งทอไทยและจีนแคบลง
    นอกจากนี้ ผู้ประกอบการควรติดตามประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ ต้นทุนค่าจ้างแรงงาน ที่มีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้นทุน
ค่าจ้างแรงงานในการผลิตเคหะสิ่งทอ คิดเป็นร้อยละ 20-30 ของต้นทุนรวม ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยังเป็นผู้ประกอบ
การ SMEs ที่ยังคงเป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ในสัดส่วนถึงร้อยละ 96 ดังนั้น ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มว่าจะปรับเพิ่มขึ้นนั้น
จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่อาจจะส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันในสินค้าเคหะสิ่งทอของไทยลดลง เนื่องจากต้นทุนการผลิต
ที่เพิ่มสูงขึ้น

   ดังนั้น การเตรียมความพร้อมและการปรับตัวในการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นมาก สำหรับการที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาด และ
แสวงหาโอกาสและลู่ทางการขยายตลาดในอาเซียนให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเคหะสิ่งทอที่ไทยมีการส่งออกหลักอย่าง พรมปูพื้น ผ้า
ที่ใช้กับในห้องนอน ห้องน้ำและห้องครัว ซึ่งผู้ประกอบการรวมถึงภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญกับประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
ส่งออกเคหะสิ่งทอ-6.jpg

ส่งออกเคหะสิ่งทอ-7.jpg
     โดยสรุป  เคหะสิ่งทอถือเป็นหนึ่งในสินค้าสิ่งทอที่ไทยมีโอกาสและลู่ทางการขยายมูลค่าส่งออกในตลาดอาเซียนได้เพิ่มขึ้น 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2554 การส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยไปอาเซียน น่าจะพุ่งไปอยู่ที่ระดับ 70 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 50 (YoY) โดยได้รับอานิสงส์จากเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) การขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
ที่จะมารองรับสินค้าในกลุ่มเคหะสิ่งทอในภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคที่หันมานิยมการตกแต่งบ้านที่
พักอาศัยเพิ่มขึ้น ?ประกอบกับการกีดกันทางการค้ายังไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ในอีก 4 ปีข้างหน้านี้ ยังทำให้คาดว่า อาเซียนจะเป็นแหล่งดึงดูดด้านการลงทุนที่สำคัญ อันส่งผลทำให้อาเซียนเป็นตลาดที่มีขนาด
ใหญ่จากกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยไปตลาดโลก คาดว่า จะทรงตัวอยู่ที่ระดับ 370 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 1.2 (YoY) เนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของตลาดส่งออกเคหะสิ่งทอหลักอย่าง สหรัฐฯ
สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น และการแข่งขันในตลาดส่งออกที่ค่อนข้างรุนแรง อาจส่งผลต่อคำสั่งซื้อสินค้าในกลุ่มเคหะสิ่งทอมีแนวโน้ม
ปรับลดลง ส่งผลทำให้การส่งออกเคหะสิ่งทอของไทยไปยังอาเซียนทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
       ทั้งนี้ ไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ ในการค้าเคหะสิ่งทอในตลาด
อาเซียน เนื่องจากฐานการผลิตในไทยยังได้รับความไว้วางใจจากต่างชาติ ในเรื่องของมาตรฐานการผลิตและการออกแบบ ยิ่งไป
กว่านั้น ยังมีข้อได้เปรียบจากการตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของภูมิภาค ทำให้มีโอกาสสูงในการจะขยายตลาดในอาเซียนได้มากขึ้น
       แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในแถบอาเซียน ที่เริ่มให้ความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า โดย
พิจารณาด้านคุณภาพและลักษณะการใช้งานควบคู่กับปัจจัยทางด้านราคา อันเนื่องมาจากกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบ
การควรหันมาเน้นการพัฒนาสินค้าเคหะสิ่งทอในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคากับประเทศคู่แข่ง
โดยอาศัยจุดเด่นของเคหะสิ่งทอไทยด้านการออกแบบและมาตรฐานคุณภาพสินค้า ในการตอบสนองความต้องการและรสนิยม
ของผู้ซื้อในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน การประสานความร่วมมือทางด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
ในกลุ่มผู้ประกอบการเคหะสิ่งทอ โดยเฉพาะธุรกิจต่อเนื่อง ที่จะมารองรับสินค้าในกลุ่มเคหะสิ่งทอ อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เฟอร์นิเจอร์ ธุรกิจภาคบริการ โรงแรม สปา ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ ยังเป็นการสร้างโอกาสขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียนให้เพิ่ม
มากขึ้น

จำนวนคนอ่าน 8760  คน

ความคิดเห็น

 • mary เขียน :

  After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called Dr AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346

 • Artrell เขียน :

  cetirizin actavis 10 mg

  cetirizin uden recept
  I'm relaly into it, thanks for this great stuff! http://mqvvbe.com [url=http://pdxppohhesr.com]pdxppohhesr[/url] [link=http://ysfxzcgewy.com]ysfxzcgewy[/link]

 • Fannie เขียน :

  symbicort

  symbicort japex.pl
  I'm not wohtry to be in the same forum. ROTFL http://mvtyso.com [url=http://ndxkwhcgd.com]ndxkwhcgd[/url] [link=http://kgrmyze.com]kgrmyze[/link]

 • Kaydi เขียน :

  abortion clinics in houston tx

  abortion clinics in queens corladjunin.org.pe
  Thanks so much for capturing these amazing pictures of our family! You are such an incredible phoragtopher and lady and I feel so blessed to call you my friend. We will cherish these memories forever! XOXO <3

 • rtjblrucfpn เขียน :

  risperdal

  risperdal open
  G9nzVn , [url=http://sqjvtaqoefro.com/]sqjvtaqoefro[/url], [link=http://bfxbwcqvxfnl.com/]bfxbwcqvxfnl[/link], http://embinpqkrkko.com/

 • figrdwcqe เขียน :

  lipitor

  lipitor click
  oNEymv , [url=http://tnkfqgsrtceq.com/]tnkfqgsrtceq[/url], [link=http://rnpiyfkmouwy.com/]rnpiyfkmouwy[/link], http://yxtiafdjxyfb.com/

 • Kaylee เขียน :

  can i buy the abortion pill online

  buy ru486 abortion pill online read here
  Stands back from the kyeborad in amazement! Thanks!

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้