แนวทางการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในลาว

โดย ดร.โสภณ พรโชคชัย 14 ธันวาคม 2554 15:27

ลาวกำลังเติบโตอย่างมากด้านอสังหาริมทรัพย์ ราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการพัฒนาใหม่ ๆ โดยเน้นการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม

     
002.jpg
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่
ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส และในฐานะประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้นำ
คณะกรรมการบริหารและสมาชิกมูลนิธิไปดู
งานอสังหาริมทรัพย์ประเทศลาว

     ประเทศลาวมีขนาด 230,800 ตารางกิโลเมตรหรือราวครึ่งหนึ่งของไทย  มีประชากรเพียง 6.4 ล้านคน  หรือเพียง
10% ของไทย  จึงมีความหนาแน่นของประชากรเพียง 28 คนต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่ไทยมีสูงถึง 131 คนต่อตาราง
กิโลเมตร  (ส่วนสิงคโปร์มีความหนาแน่นของประชากรสูงถึง 6,843 คนต่อตารางกิโลเมตร)  มีรายได้ประชาชาติต่อหัวเพียง

ประมาณหนึ่งในสี่ของไทยเท่านั้น  ลาวมีประชากรที่ยากจนประมาณ 26% ในขณะที่ไ ทยมีประชากรยากจนเพียง 10% เท่านั้น 
อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจลาวเติบโตเร็วกว่าไทย คือประมาณ 7% มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประมาณ 6% และอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ประมาณ 12% ต่อปี  แต่เงินเฟ้อก็สูงเกือบ 6% ต่อปี

          ประธานหอการค้าเมืองหลวงพระบางได้ให้ความเห็นว่า การขนส่งของลาวมีต้นทุนที่สูงมาก เพราะภูมิประเทศเป็นเทือก
เขาสลับซับซ้อน  ส่วนเลขาธิการหอการค้าประเทศลาวกล่าวเพิ่มเติมว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาต้นทุนค่าขนส่งที่สูงมาก
ของลาวก็คือ การนำเข้าสินค้าจากเวียดนามผ่านเมืองท่าดานัง ซึ่งในแง่หนึ่งคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจจะได้รับ
ประโยชน์ด้วยเพราะต้นทุนการขนส่งอาจจะต่ำกว่าการขนส่งผ่านท่าเรือน้ำลึกของไทยเอง  อย่างไรก็ตามลาวตอนเหนือก็มี
การพัฒนาอย่างขนานใหญ่ เพราะการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจากจังหวัดน่านผ่านไปเมืองหลวงพระบาง  และอีกเส้นทางหนึ่ง
ที่กำลังปรับปรุงคือถนนจากหลวงพระบางไปเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม  ทำให้การขนส่งสินค้าและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกิดขึ้นเป็นอันมาก

         ภายในเมืองหลวงพระบางอาจไม่สามารถพัฒนาอาคารขนาดใหญ่ได้ โครงการศูนย์การค้า บ้านจัดสรร คงยังไม่สามารถ
ดำเนินการได้ในเมืองหลวงพระบาง  แต่อสังหาริมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ควรพัฒนาก็คือโรงแรมชั้นหนึ่ง ซึ่งในเมืองหลวงพระบาง
มีเพียง 300 ห้องจากห้องพักทั้งหมด 2,500 ห้อง  โดยราคาค่าเช่าตกเป็นเงินคืนละประมาณ 200 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
เลขาธิการหอการค้าประเทศลาวกล่าวอีกว่า แม้แต่ในกรุงเวียงจันทน์ก็เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่นกัน

          นายกสมาคมสถาปนิกลาวกล่าวว่าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของกรุงเวียงจันทน์ มีสิทธิประโยชน์สูง เช่น การงด
เว้นภาษีนิติบุคคล 7-10 ปี และนักลงทุนต่างชาติยังสามารถเช่าที่ดินในลาวทำธุรกิจได้ตั้งแต่ 35 – 70 ปี ขึ้นอ
ยู่กับประเภทของ
โครงการ  และหากลงทุน 500,000 เหรียญสหรัฐ จะสามารถซื้อที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้ไม่เกิน 200 ตารางวา  ในกรณีลงทุน
สูงขึ้นก็มีโอกาสการซื้อที่ดินมากขึ้น จนถึงประมาณ 6.25 ไร่ หรือ 1 เฮคตาร์

          สำหรับราคาที่ดินในกรุงเวียงจันทน์ เพิ่มสูงขึ้นมาก เช่น ที่ดินบริเวณใกล้เคียงโรงแรมริมแม่น้ำโขงที่คณะผู้ดูงานเข้าพัก
ซึ่งนายกสมาคมสถาปนิกลาวเป็นเจ้าของนั้น มีราคาเรียกขายตารางเมตรละ 2,000 เหรียญสหรัฐ  หรือประมาณ 240,000 บาท
ต่อตารางวา  ราคานี้เพิ่มสูงขึ้นถึง 10 เท่าในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา  ถ้าเทียบกับฝั่งไทยตรงอำเภอศรีเชียงใหม่ ราคาที่ดินต่อตารางวา
ในเขตใจกลางเมืองก็คงไม่เกิน 100,000 บาทเท่านั้น

          เลขาธิการหอการค้าประเทศลาวกล่าวถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง อาจจะยังไม่มีความแน่นอนมากนัก เพราะตาม
โครงการดังกล่าว รถไฟจะผ่านประเทศลาวภายในเวลา 90 นาทีเท่านั้น  และมีสถานีจอดเพียง 2-3 สถานี  จีนตั้งใจจะสร้าง
ผ่านลาวเพื่อการเชื่อมต่อไปยังประเทศไทย และประเทศอื่นในภูมิภาคนี้เป็นสำคัญ  และยิ่งไทยก็ยังมีความไม่แน่นอนทาง
การเมืองสูงกว่าลาว ดังนั้นรถไฟความเร็วสูงสายนี้อาจจะยังไม่มีโอกาสเกิดในห้วงเวลานี้

          ทางเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรและที่ดินของลาว ก็ได้พาคณะดูงานเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น
ตลาดจีน “ซังเจียง” ซึ่งขายแต่สินค้าจีน  ตลาดแห่งนี้สร้างโดยนักลงทุนจีนในพื้นที่ประมาณ 62.5 ไร่ สัญญาเช่า 50 ปี เริ่ม
ตั้งแต่ปี 2549  ภายในมีอาคารพาณิชย์และศูนย์การค้าสินค้าจีน โดยค่าเช่าตกเป็นเงิ
นประมาณ 300 บาทต่อตารางเมตร
สำหรับห้องเช่าขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร   ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรและที่ดินได้ออกใบอนุญาตใช้ที่ดินให้แก่นิคม
อุตสาหกรรมหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายบริเวณเพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่หลายแห่ง

          ในขณะนี้ในกรุงเวียงจันทน์กำลังก่อสร้างโครงการ Mega Mall ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ของศูนย์การค้าถึง 150,000 ตาราง
เมตร ซึ่งอาจจะใหญ่เกินจำนวนประชากร 750,000 คนในกรุงเวียงจันทน์  ในโครงการนี้ยังมีบ้านจัดสรรและอื่น ๆ บนพื้นที่
ทั้งหมด 94 ไร่  สำหรับราคาขายขาดของพื้นที่ค้าปลีกในศูนย์การค้า ขายในราคาประมาณ 180,000 บาทต่อตารางเมตร 
เจ้าของโครงการซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์กล่าวว่ามีผู้จองแล้วประมาณ 35%  อย่างไรก็ตามโอกาสที่โครงการนี้จะประสบความ
สำเร็จดังที่วางแผนไว้ คงมีจำกัด เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป  และยังมีศูนย์การค้าอื่นอีกหลายแห่ง

          การพัฒนาสำคัญในอีกบริเวณหนึ่งก็คือ ศูนย์การค้าและบ่อนการพนันบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าแขก ซึ่งอยู่
บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ฝั่งประเทศลาว  ในปัจจุบันก็มีบ่อนเปิดอยู่แล้ว  และคนเล่นล้วนแต่เป็นคนไทย  แต่ใน
อนาคต พื้นที่บ่อนและร้านค้าปลอดภาษีเหล่านี้จะย้ายไปอีกด้านหนึ่งของตัวด่านตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์การค้า
บ่อนการพนัน ที่อยู่อาศัย พื้นที่สำนักงาน โกดังเก็บสินค้าและอื่น ๆ จากประสบการณ์ไปประเมินที่ดินเพื่อการสร้างบ่อนใน
บริเวณดังกล่าวของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส พบว่า ราคาที่
ดินที่มีใบอนุญาตทำบ่อนและพัฒนาในเชิงพาณิชย์นี้มีราคาสูง
มาก และเมื่อสร้างแล้วจะดึงดูดการท่องเที่ยวได้มาก

          โดยสรุปแล้วประเทศลาวกำลังพัฒนาไปอย่างมากในทางเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุนไทยควรให้ความ
สนใจและศึกษาอย่างใกล้ชิด

 

จำนวนคนอ่าน 7361  คน

ความคิดเห็น

 • Madge เขียน :

  buy naltrexone online

  buy naltrexone online canada
  Which came first, the problem or the solotiun? Luckily it doesn't matter. http://jqovlxzvp.com [url=http://drwflxr.com]drwflxr[/url] [link=http://msxjtf.com]msxjtf[/link]

 • Irais เขียน :

  That's a crakaerjcck answer to an interesting question http://gqeuuetklxw.com [url=http://saxqohpwl.com]saxqohpwl[/url] [link=http://hjlykly.com]hjlykly[/link]

 • Sharleena เขียน :

  paroxetine sevrage

  paroxetine effet francescocutolo.it
  Together with everything which appears to be building throughout this subject material, all your points of view are generally fairly exciting. On the other hand, I am sorry, but I can not subscribe to your whole plan, all be it radical none the less. It seems to us that your opinions are not totally razionalited and in fact you are yourself not even entirely certain of the point. In any event I did take pleasure in looking at it.

 • Bie เขียน :

  สนใจอยากชื้ที่ดีน หลื เช่า ติดต่อได้เดี้. หลืหาคนมา เช่าชื้ก่อมิเปีเชันให้

 • คอน เขียน :

  zofran pregnancy 2018

  zofran and pregnancy risks go
  ยากขายดิน

 • frkykhihrl เขียน :

  viagra 50 mg

  viagra pret teampaula.azurewebsites.net
  vNFVuN , [url=http://bqumkzldaqac.com/]bqumkzldaqac[/url], [link=http://ifqoomsjlsxb.com/]ifqoomsjlsxb[/link], http://puxvpeqqgzwr.com/

 • vywdmkgfnur เขียน :

  Vdwiz8 , [url=http://jxkkiiearmri.com/]jxkkiiearmri[/url], [link=http://prcjedqvzcvu.com/]prcjedqvzcvu[/link], http://wwebtzbdqgcy.com/

 • Zoheir เขียน :

  pillola cialis cosa serve

  cialis generico
  So that's the case? Quite a reevlaiton that is.

 • Michel เขียน :

  rescue inhaler for copd

  asthma rescue inhaler brands charamin.com
  I actullay found this more entertaining than James Joyce.

 • pui.perth@gmail.com เขียน :

  ดิฉันเป็นโบรคเกอร์ที่เมืองไทยอยากทำด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ลาวโดยการติดต่อหาผู้ซื้อที่อยากลงทุนในลาวค่ะช่วยกรุณาแนะนำด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณอย่างสูงคะ

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้