augmentin compresse

augmentin driverblog.suddath.com
กสิกรไทยร่วมกับ 8 พันธมิตร เปิดโครงการ AEC วาระแห่งชาติ SME สร้างเอสเอ็มอีก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดย 14 ธันวาคม 2554 17:57

     กสิกรไทยจับมือ 8 พันธมิตรเสริมเขี้ยวเล็บเอสเอ็มอีไทย รับตลาดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 58 
เปิดโครงการ “AEC วาระแห่งชาติ SME” สนับสนุนองค์ความรู้ทุกมิติภายใต้โครงการ K SME Care เพิ่มศักยภาพเอสเอ็มอีไทย
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเอสเอ็มอีไทยก้าวไปสู่ AEC ได้อย่างมั่นใจ
         นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากการที่กลุ่มประเทศอาเซียน 
ได้ประกาศตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community (AEC) โดยจะมีผลในปี 2558 (ค.ศ.2015)
เพื่อให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนรวมเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว (Single market and production) ซึ่งเป็นวาระสำคัญ
ของชาติในการสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่ยังมีข้อจำกัดด้านเงินทุน
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบ รวมถึงการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางตรงและทางอ้อม
     ดังนั้นธนาคารกสิกรไทย จึงร่วมกับ 8 องค์กร ได้แก่  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)   
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมส่งเสริมการส่งออก   กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโครงการ AEC วาระแห่งชาติ SME
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ภายใต้โครงการ K SME Care  เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทยก้าวไปสู่การรวม
เป็นตลาดเดียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซึ่งความร่วมมือภายใต้โครงการนี้  ประกอบด้วย

            1.การพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินความพร้อม AEC หรือ AEC Self Assessment Tool บนเว็บ
www.ksmecare.com เพื่อวัดความพร้อมของผู้ประกอบการให้รู้ถึงสถานะและความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  โดยมีการเปรียบเทียบความพร้อม  3 ระดับ ได้แก่ เปรียบเทียบกับตัวเอง เปรียบเทียบในกลุ่มธุรกิจ/
อุตสาหกรรม   และเปรียบเทียบในการแข่งขันระดับภูมิภาค  ทำให้เอสเอ็มอีสามารถรู้สถานะ   เพื่อจะได้รับองค์ความรู้
และเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองได้มากขึ้น

            2.การสนับสนุนด้านองค์ความรู้   แก่ผู้ประกอบการ  ตามความพร้อมและศักยภาพ ดังนี้              

- การให้ความรู้ในระดับเริ่มต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังขาดความรู้และศักยภาพเกี่ยวกับ AEC โดยปรับรูปแบบการ
อบรม Training Series ของโครงการ K SME Care ในปี 2555 ภายใต้แนวคิด “SME Readiness for AEC 2015” โดย
เน้นหลักสูตรการเรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจ 5 มิติ โดยเพิ่มมุมมองในแต่ละมิติให้ครอบคลุมเกี่ยวกับ AEC อย่างเข้มข้น
โดยในปี  2555   จะเปิดการอบรมจำนวน 3 รุ่น  รุ่นละประมาณ 500 คน ครอบคลุม 10 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพ
เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง อุดรธานี ขอนแก่น ภูเก็ต  ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี เริ่มเปิดรับสมัครรุ่น 16 รุ่นแรกปี 2555
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ถึง 16 มกราคม 2555 และจัดตั้งศูนย์ K SME AEC Flagship Knowledge Center  
ให้เป็นศูนย์รวบรวมแหล่งข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับ AEC ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการอย่าง
ครบวงจร ซึ่งนับเป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เช่น มีมุมหนังสือและนิตยสารที่
เกี่ยวข้องกับ AEC และสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากพันธมิตรที่หมุนเวียนมาให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ AEC ที่เป็นประโยชน์ต่อเอสเอ็มอีผ่านเว็บไซต์ www.ksmecare.com
เพื่อให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

               - การให้ความรู้ในระดับกลาง สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC แล้ว
แต่ยังขาดศักยภาพในบางเรื่องที่ต้องพัฒนา   โครงการจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้าน
และความรู้ตามรายอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้มากยิ่งขึ้น

               - การให้ความรู้ในระดับสูง สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความรู้ และมีศักยภาพในการเข้าสู่ AEC
เป็นอย่างดี   โครงการได้จัดทำแบบแผน ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบในการวางแนวทางในด้านต่างๆ และสร้างเป็นแบบอย่าง
สำหรับกำหนดแนวทางและเป้าหมายในการแข่งขันทางธุรกิจในระดับภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น

            นายปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจะต้องปรับตัวเพื่อเผชิญกับความท้าทายใหม่  จาก
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยได้รับประโยชน์จากการลด
กำแพงภาษีเหลือ 0% ลดการกีดกันการค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรการภาษี สร้างโอกาสในการขยายตลาดส่งออก ลด
ต้นทุนโดยการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่า รวมถึงสร้างโอกาสในการร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจอื่น
ในประเทศสมาชิกได้มากขึ้น ขณะนี้เดียวกันก็จะต้องพบกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศที่มีเงินทุน
มากกว่า การถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากสินค้าที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ในการส่งสินค้าเข้ามาตีตลาดในไทย รวมถึง
การแย่งชิงบุคลากรที่มีฝีมือไปยังประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า

            สำหรับผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ AEC วาระแห่งชาติ SME สามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ ศูนย์ 
K SME AEC Flagship Knowledge Center  โทร 0 2160 5203-4 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  K-Biz Contact
Center 0 2888 8822

จำนวนคนอ่าน 3342  คน

ความคิดเห็น

 • hiodtxvf เขียน :

  prozac buy online

  where can i buy prozac online blog.tpmco.com
  kc5Ckk , [url=http://zxcrhpipgejx.com/]zxcrhpipgejx[/url], [link=http://xvspnybwoncs.com/]xvspnybwoncs[/link], http://vgzjvmzfpzpk.com/

 • zacuoyr เขียน :

  GzOtr1 , [url=http://qgnmfzboenko.com/]qgnmfzboenko[/url], [link=http://ntpjmegzcuug.com/]ntpjmegzcuug[/link], http://hksfgpxsridu.com/

 • Harvey เขียน :

  naltrexone where to buy

  buy naltrexone
  To think, I was cnofused a minute ago.

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้