ค้าปลีกสงกรานต์ปี 55’...ผู้ประกอบการเร่งอัดกลยุทธ์...หวังกำลังซื้อคึกคัก

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 11 เมษายน 2555 14:15

แม้ว่าผู้บริโภคจะเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ แต่ก็เชื่อว่า ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์ และคงจะมีการวางแผนงบประมาณในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรเร่งอัดกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค

        เทศกาลสงกรานต์ ไม่เพียงแต่ผู้บริโภคเท่านั้นที่รอคอยวันหยุดยาว บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกเอง
ต่างก็รอความหวังที่จะเร่งทำยอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว หลังจากที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
ผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีกอาจจะโตไม่ถึงเป้าที่วางไว้อันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม คาดว่า บรรยากาศในการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคน่าจะกลับมาคึกคักมากขึ้นในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปี 2555 นี้ แม้ว่าผู้บริโภคจะเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ แต่ก็เชื่อว่า
ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์ และคงจะมีการวางแผนงบประมาณในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรเร่งอัดกลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค
Shopping…หนึ่งกิจกรรมที่ผู้บริโภคนิยมทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์
    นอกจากปัจจัยทางด้านมหภาค (ภาวะเศรษฐกิจ การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ การปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ) 
จะผลักดันให้ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตแล้ว การทำกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกก็
นับว่ามีความสำคัญที่สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะ
การทำกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ก็น่าจะจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ของคนกรุงเทพฯ ในช่วงระหว่างวันที่
5-15 มีนาคม 2555 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 616 ราย ที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี จากการสำรวจพบว่า

3270-p-1.jpg

 • การช้อปปิ้งและการซื้อของฝาก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลุ่มผู้บริโภคทั้งที่เดินทางกลับต่างจังหวัด พักอาศัยอยู่
  ในกรุงเทพฯ หรือเดินทางไปเช้าเย็นกลับเลือกทำกว่าร้อย
  ละ 60 ซึ่งการช้อปปิ้งและซื้อของฝากนี้ จะมีทั้งเลือก
  ซื้อให้กับคนอื่นๆ รวมถึงซื้อให้กับตนเอง
 • ห้างสรรพสินค้า ยังคงเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับผู้บริโภค...จากการสำรวจพบว่า ห้างสรรพสินค้ายังคง
  เป็นแหล่งช้อปปิ้งอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกไปทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ 32) โดยเฉพาะ
  กลุ่มผู้บริโภคกรุงเทพฯที่ไม่ได้ไปเฉลิมฉลองสงกรานต์ในต่างจังหวัด โดยกิจกรรมหลักที่ทำ คือ การรับประทาน
  อาหาร ชมภาพยนตร์ และจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ รวมทั้งยังไปอาศัยหลบอากาศร้อนเดินเล่นชมสินค้าและกิจกรรม
  ต่างๆที่ทางห้างสรรพสินค้าจัดเตรียมไว้ให้อีกด้วย ทั้งนี้ เหตุผลที่ผู้บริโภคนิยมไปห้างสรรพสินค้า เนื่องจากความ
  หลากหลายของสินค้าที่มีให้เลือกซื้อจำนวนมาก ประกอบกับการเดินทางที่สะดวก ใกล้บ้านและอยู่ในบริเวณ
  สถานที่ท่องเที่ยว โดยสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อในห้างสรรพสินค้า ได้แก่ สินค้าในกลุ่มแฟชั่น (เสื้อผ้า รองเท้า
  เครื่องประดับ) อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • 3270-2.jpg
 • แหล่งเลือกซื้อสินค้าอื่นๆ ผู้บริโภคให้ความสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกันออกไป...นอกจากนี้ ในช่วง
  เทศกาลสงกรานต์การจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคยังคงกระจายไปยังช่องทางค้าปลีกที่สำคัญรูปแบบอื่นๆ
  แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสินค้าที่ผู้บริโภคสนใจที่จะเลือกซื้อ ซึ่งแต่ละช่องทางค้าปลีก ผู้ประกอบ
  การมีโอกาสที่จะทำรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกราน
  ต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3270-2.1.jpg
สงกรานต์ของคนกรุงฯ...กระตุ้นยอดค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท

เทศกาลสงกรานต์ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต่างหวังที่จะเพิ่มยอดขาย
แม้ว่าผู้บริโภคยังต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาสินค้าและราคาน้ำมัน ที่ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายใน
ปัจจุบันสูงขึ้น แต่โดยรวมแล้ว มองว่า ผู้บริโภคกรุงเทพฯก็ยังคงมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะทำให้การใช้จ่ายซื้อสินค้าใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์กลับมาคึกคักมากขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจภายหลังที่เผชิญกับ
ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการของภาครัฐอาจจะทำให้ตลาด
มีการตื่นตัวจากกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงการปรับเปลี่ยนและนำเสนอเทรนด์แฟชั่นรูปแบบใหม่ๆในช่วงเวลาดังกล่าว
ที่คาดว่า จะสามารถจูงใจและดึงดูดกำลังซื้อของผู้บริโภคได้
     ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในการซื้อสินค้าและของฝากของคนกรุงเทพฯ 
ตามกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและของฝากของคนกรุงเทพฯ ขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นในทุกกิจกรรม ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในปีนี้คนกรุงเทพฯ มีการวางแผนที่
จะทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะคนกรุงเทพฯ เริ่มผ่อนคลายความกังวลจากปัญหาอุทกภัยเมื่อช่วงปลายปี
    หากพิจารณาค่าใช้จ่ายแยกรายกิจกรรม พบว่า คนที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดแบบค้างคืนจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน
มากที่สุด ซึ่งจะมีทั้งการซื้อสินค้าในกรุงเทพฯ รวมถึงการซื้อสินค้าไปฝากคนต่างจังหวัดและซื้อกลับมาฝากคนที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ รองลงมาได้แก่ คนที่กลับบ้านต่างจังหวัด คนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และคนที่ไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ตาม
ลำดับ
3270-3.jpg
    
         ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 การจับจ่ายซื้อสินค้าของคนกรุงเทพฯ จะกระตุ้น
ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มค้าปลีกที่มีโอกาสเติบโตสูง และน่าจะมีความคึกคักมากขึ้นในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายของฝาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่คนกรุงเทพฯเลือกที่จะ
ซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุด โดยห้างสรรพสินค้าจะเน้นจับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้เดินทางไปฉลอง
สงกรานต์ในต่างจังหวัด หรือใช้เวลาพักผ่อนในกรุงเทพฯมากกว่า ในขณะที่ร้านจำหน่ายของฝากจะเน้นจับกลุ่มผู้บริโภค
ที่เดินทางไปฉลองสงกรานต์ในต่างจังหวัด หรือเดินทางกลับบ้านแล้วซื้อของฝากกลับเข้ามาให้เพื่อนหรือคนที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ
3270-4.jpg
     นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกอาจจะทำรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น
โดยเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ อาจจะไม่กระทบต่อการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ
มากนัก เนื่องจากจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลักของการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์
ของคนกรุงเทพฯ

Marketing...ต้องเด่น และดึงลูกค้าให้มั่น
      จากการคาดการณ์แนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์น่าจะเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความ
เป็นไปได้ว่า ภาพรวมของการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อแย่งชิงมูลค่า
ตลาดกว่า 5,000 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่จึงไม่รีรอที่จะคว้าโอกาสจากเทศกาลดังกล่าวทำ
ยอดขายเพิ่มขึ้น โดยการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ซึ่งการทำกลยุทธ์ทางการตลาดไม่เพียงแต่จะดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งใจจะซื้อสินค้าและของฝากโดยตรงแล้ว อาจจะ
ดึงดูดให้กลุ่มคนที่ยังไม่สนใจ หรือยังไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าและของฝากเกิดสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าแบบฉับพลัน
ณ จุดขาย (Impulse buying) ซึ่งผู้ประกอบการก็อาจจะมีโอกาสทำรายได้จากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย
     สำหรับ การทำ Marketing ของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกอาจจะแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ จะต้องเน้นรูปแบบ
ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ห้างสรรพสินค้า
   
-เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น การทำกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้น
ก็น่าจะดึงดูดกำลังซื้อของผู้บริโภคได้
     -จัดทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่เป็นสินค้ายอดฮิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง
เป็นต้น ซึ่งการทำโปรโมชั่นจะต้องเข้มข้นมากขึ้นเพื่อจูงใจกลุ่มผู้บริโภค เช่น การเพิ่มระยะเวลาการผ่อน 0% ให้มากขึ้น
การแจกของรางวัลชิ้นใหญ่ (รถยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเล็ต)
     -จัดทำบู๊ทจำหน่ายอาหารและสินค้า OTOP ภายในห้างสรรพสินค้า โดยสร้างบรรยากาศให้เกี่ยวข้องกับเทศกาล
สงกรานต์ เพื่อที่จะกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อสินค้าไปฝากหรือรับประทานเองในช่วงวันหยุด
     -การเปิดหรือวางจำหน่ายสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ๆ ที่อาจจะปรับเปลี่ยนฤดูเป็น themes summer 2012 พร้อมทั้ง
จัดทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้า
     -ส่งเสริมการทำกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อสร้างบรรยากาศให้คึกคักและดึงดูด
กลุ่มคนในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น เช่น การสรงน้ำพระพุทธรูป การจัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวกับเทศกาล
สงกรานต์ การร่วมตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น
     -จัดทำโปรโมชั่นพิเศษต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อบริการกลุ่มลูกค้าที่พักผ่อนอยู่กับบ้านในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

ดิสเคาน์สโตร์    

-จัดทำโปรโมชั่นพิเศษลดราคาสินค้าสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค รวมถึงสินค้าที่ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาทิ
เสื้อลายดอก น้ำอบ ปืนฉีดน้ำ ขันน้ำ เป็นต้น และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ผู้ประกอบการอาจจะต้องนำเสนอ
หรือจัดบู๊ทให้ลูกค้ามองเห็นอย่างชัดเจน  
     -จัดบู๊ท/กิจกรรมที่สืบสานประเพณีสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ อาทิ สรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมสนุกชิงโชค หรือ
คูปองส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น
     -จัดทำโปรโมชั่นพิเศษต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อบริการกลุ่มลูกค้าที่พักผ่อนอยู่กับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร้านค้าสะดวกซื้อ    

-จัดทำโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งอาจจะจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการจัดเป็นเซตใน
ราคาสุดคุ้ม ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน หรือของใช้ส่วนตัวสำหรับพกพา ซึ่งคาดว่าจะจับกลุ่มลูกค้าใน
ช่วงที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด
     -สาขาที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และอยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีการจัดเทศกาลสงกรานต์ เช่น เชียงใหม่ 
ถนนข้าวสาร (กรุงเทพฯ) เป็นต้น ควรมีการบริหารสต็อกสินค้าให้เพียงพอ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งควร
นำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์มาจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากรายการสินค้าปกติ เช่น ปืนฉีดน้ำ หมวก
เป็นต้น เนื่องจากคาดว่า ปริมาณความต้องการสินค้าดังกล่าวน่าจะเพิ่มสูงขึ้น

ร้านค้าปลีกรายย่อย    

-ร้านค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ อาทิ ร้านขายปืนฉีดน้ำ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขาย
เครื่องสังฆทาน ร้านขายพวงมาลัย ดอกมะลิ น้ำอบ ดินสอพอง คาดว่า ร้านค้าปลีกดังกล่าวน่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
     -ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจึงควรที่จะเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะ
ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการเล่นสงกรานต์ รวมถึงอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า เพื่อดึงดูดให้ลูกค้า
เข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน เป็นต้น

     กล่าวโดยสรุปแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การจับจ่ายซื้อสินค้าและของฝากของคนกรุงเทพฯในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ปี 2555 น่าจะสร้างยอดขายให้กับธุรกิจค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีโอกาสเติบโตสูง และน่าจะมีความคึกคักมากขึ้นใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายของฝาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่คน
กรุงเทพฯเลือกที่จะซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุด

     แม้ว่าผู้บริโภคยังต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาสินค้าและราคาน้ำมัน ที่ทำให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันสูงขึ้น แต่คาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็น่าจะทำให้การใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯกลับมา
คึกคักมากขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจภายหลังที่เผชิญกับปัญหาอุทกภัย แนวโน้ม
การขึ้นค่าครองชีพที่อาจจะทำให้ตลาดมีการตื่นตัวจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
    
     นอกจากนี้ การทำกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มข้นก็น่าจะจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการจับจ่ายใช้สอยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการทำกลยุทธ์ทางการตลาดไม่เพียงแต่จะดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งใจจะซื้อสินค้าและของ
ฝากโดยตรง อาจจะดึงดูดให้กลุ่มคนที่ยังไม่สนใจ หรือยังไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าและของฝากเกิดสนใจและ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแบบฉับพลัน ณ จุดขาย ซึ่งผู้ประกอบการค้าปลีกก็อาจจะมีโอกาสทำรายได้จากกลุ่มลูกค้า
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้นั้น จะต้องเน้นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์
เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากขึ้น อาทิ จัดทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่เป็นสินค้ายอดฮิต
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การเปิดหรือวางจำหน่ายสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ๆ ที่อาจจะปรับเปลี่ยนฤดูเป็น Themes
summer 2012 จัดบู๊ท/กิจกรรมที่สืบสานประเพณีสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการจัดสถานที่ให้ได้
บรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

จำนวนคนอ่าน 4120  คน

ความคิดเห็น

 • Brandilyn เขียน :

  naltrexone reviews australia

  naltrexone shot reviews read
  How could any of this be better stated? It coudnl't. http://nbiohnyx.com [url=http://rafwhwhqxar.com]rafwhwhqxar[/url] [link=http://aweierenb.com]aweierenb[/link]

 • Medford เขียน :

  The pushearcs I make are entirely based on these articles. http://wdzlhtw.com [url=http://ndtluhc.com]ndtluhc[/url] [link=http://yjnaomxo.com]yjnaomxo[/link]

 • Eagle เขียน :

  bentelan tosse

  bentelan
  How cute! My quilt with Mosettnrz is just about done a few rows left to sew. I have loved working with the organic fabric s much. Enjoy KC, be sure and have dinner on the plaza one night. Jack Stack BBQ would be my choice!

 • dkrgnb เขียน :

  buy abortion pill

  different types of abortion ecblog.azurewebsites.net
  sLR35u , [url=http://yiqwjetdlsea.com/]yiqwjetdlsea[/url], [link=http://nqxodrxydpay.com/]nqxodrxydpay[/link], http://tewzdnheoynw.com/

 • yhgaitadzyz เขียน :

  1oHbUU , [url=http://hokypthhiomb.com/]hokypthhiomb[/url], [link=http://rxzxcqeakmmn.com/]rxzxcqeakmmn[/link], http://jmcwrhvgocsc.com/

 • Kulbir เขียน :

  Normally I'm against killing but this article slaughtered my igonrncae.

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้