ค้าปลีกสงกรานต์ปี 55’...ผู้ประกอบการเร่งอัดกลยุทธ์...หวังกำลังซื้อคึกคัก

โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 11 เมษายน 2555 14:15

แม้ว่าผู้บริโภคจะเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ แต่ก็เชื่อว่า ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์ และคงจะมีการวางแผนงบประมาณในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรเร่งอัดกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค

        เทศกาลสงกรานต์ ไม่เพียงแต่ผู้บริโภคเท่านั้นที่รอคอยวันหยุดยาว บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกเอง
ต่างก็รอความหวังที่จะเร่งทำยอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว หลังจากที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา
ผลประกอบการของธุรกิจค้าปลีกอาจจะโตไม่ถึงเป้าที่วางไว้อันเนื่องมาจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงปลายปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม คาดว่า บรรยากาศในการจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคน่าจะกลับมาคึกคักมากขึ้นในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ปี 2555 นี้ แม้ว่าผู้บริโภคจะเผชิญกับปัญหาราคาสินค้าและราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ในขณะนี้ แต่ก็เชื่อว่า
ผู้บริโภคยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์ และคงจะมีการวางแผนงบประมาณในการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น
ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรเร่งอัดกลยุทธ์ทาง
การตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค
Shopping…หนึ่งกิจกรรมที่ผู้บริโภคนิยมทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์
    นอกจากปัจจัยทางด้านมหภาค (ภาวะเศรษฐกิจ การปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ การปรับขึ้นเงินเดือนของข้าราชการ) 
จะผลักดันให้ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกมีแนวโน้มเติบโตแล้ว การทำกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการค้าปลีกก็
นับว่ามีความสำคัญที่สามารถสร้างความสนใจให้กับผู้บริโภค และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการจับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะ
การทำกลยุทธ์ทางการตลาดในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ก็น่าจะจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 ของคนกรุงเทพฯ ในช่วงระหว่างวันที่
5-15 มีนาคม 2555 จากจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 616 ราย ที่มีอายุระหว่าง 15-65 ปี จากการสำรวจพบว่า

3270-p-1.jpg

 • การช้อปปิ้งและการซื้อของฝาก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลุ่มผู้บริโภคทั้งที่เดินทางกลับต่างจังหวัด พักอาศัยอยู่
  ในกรุงเทพฯ หรือเดินทางไปเช้าเย็นกลับเลือกทำกว่าร้อย
  ละ 60 ซึ่งการช้อปปิ้งและซื้อของฝากนี้ จะมีทั้งเลือก
  ซื้อให้กับคนอื่นๆ รวมถึงซื้อให้กับตนเอง
 • ห้างสรรพสินค้า ยังคงเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับผู้บริโภค...จากการสำรวจพบว่า ห้างสรรพสินค้ายังคง
  เป็นแหล่งช้อปปิ้งอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกไปทำกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ร้อยละ 32) โดยเฉพาะ
  กลุ่มผู้บริโภคกรุงเทพฯที่ไม่ได้ไปเฉลิมฉลองสงกรานต์ในต่างจังหวัด โดยกิจกรรมหลักที่ทำ คือ การรับประทาน
  อาหาร ชมภาพยนตร์ และจับจ่ายซื้อสินค้าต่างๆ รวมทั้งยังไปอาศัยหลบอากาศร้อนเดินเล่นชมสินค้าและกิจกรรม
  ต่างๆที่ทางห้างสรรพสินค้าจัดเตรียมไว้ให้อีกด้วย ทั้งนี้ เหตุผลที่ผู้บริโภคนิยมไปห้างสรรพสินค้า เนื่องจากความ
  หลากหลายของสินค้าที่มีให้เลือกซื้อจำนวนมาก ประกอบกับการเดินทางที่สะดวก ใกล้บ้านและอยู่ในบริเวณ
  สถานที่ท่องเที่ยว โดยสินค้าที่ผู้บริโภคเลือกซื้อในห้างสรรพสินค้า ได้แก่ สินค้าในกลุ่มแฟชั่น (เสื้อผ้า รองเท้า
  เครื่องประดับ) อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
 • 3270-2.jpg
 • แหล่งเลือกซื้อสินค้าอื่นๆ ผู้บริโภคให้ความสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกันออกไป...นอกจากนี้ ในช่วง
  เทศกาลสงกรานต์การจับจ่ายซื้อสินค้าของผู้บริโภคยังคงกระจายไปยังช่องทางค้าปลีกที่สำคัญรูปแบบอื่นๆ
  แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสินค้าที่ผู้บริโภคสนใจที่จะเลือกซื้อ ซึ่งแต่ละช่องทางค้าปลีก ผู้ประกอบ
  การมีโอกาสที่จะทำรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลสงกราน
  ต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
3270-2.1.jpg
สงกรานต์ของคนกรุงฯ...กระตุ้นยอดค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท

เทศกาลสงกรานต์ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกต่างหวังที่จะเพิ่มยอดขาย
แม้ว่าผู้บริโภคยังต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาสินค้าและราคาน้ำมัน ที่ทำให้ภาระค่าใช้จ่ายใน
ปัจจุบันสูงขึ้น แต่โดยรวมแล้ว มองว่า ผู้บริโภคกรุงเทพฯก็ยังคงมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะทำให้การใช้จ่ายซื้อสินค้าใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์กลับมาคึกคักมากขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจภายหลังที่เผชิญกับ
ปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา แนวโน้มรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการของภาครัฐอาจจะทำให้ตลาด
มีการตื่นตัวจากกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงการปรับเปลี่ยนและนำเสนอเทรนด์แฟชั่นรูปแบบใหม่ๆในช่วงเวลาดังกล่าว
ที่คาดว่า จะสามารถจูงใจและดึงดูดกำลังซื้อของผู้บริโภคได้
     ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการประมาณค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในการซื้อสินค้าและของฝากของคนกรุงเทพฯ 
ตามกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและของฝากของคนกรุงเทพฯ ขยายตัวเพิ่ม
ขึ้นในทุกกิจกรรม ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับในปีนี้คนกรุงเทพฯ มีการวางแผนที่
จะทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะคนกรุงเทพฯ เริ่มผ่อนคลายความกังวลจากปัญหาอุทกภัยเมื่อช่วงปลายปี
    หากพิจารณาค่าใช้จ่ายแยกรายกิจกรรม พบว่า คนที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดแบบค้างคืนจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน
มากที่สุด ซึ่งจะมีทั้งการซื้อสินค้าในกรุงเทพฯ รวมถึงการซื้อสินค้าไปฝากคนต่างจังหวัดและซื้อกลับมาฝากคนที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ รองลงมาได้แก่ คนที่กลับบ้านต่างจังหวัด คนที่อยู่ในกรุงเทพฯ และคนที่ไปเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ตาม
ลำดับ
3270-3.jpg
    
         ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2555 การจับจ่ายซื้อสินค้าของคนกรุงเทพฯ จะกระตุ้น
ยอดขายของธุรกิจค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท หรือมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มค้าปลีกที่มีโอกาสเติบโตสูง และน่าจะมีความคึกคักมากขึ้นในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายของฝาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่คนกรุงเทพฯเลือกที่จะ
ซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุด โดยห้างสรรพสินค้าจะเน้นจับกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ได้เดินทางไปฉลอง
สงกรานต์ในต่างจังหวัด หรือใช้เวลาพักผ่อนในกรุงเทพฯมากกว่า ในขณะที่ร้านจำหน่ายของฝากจะเน้นจับกลุ่มผู้บริโภค
ที่เดินทางไปฉลองสงกรานต์ในต่างจังหวัด หรือเดินทางกลับบ้านแล้วซื้อของฝากกลับเข้ามาให้เพื่อนหรือคนที่อยู่ใน
กรุงเทพฯ
3270-4.jpg
     นอกจากนี้ ธุรกิจค้าปลีกอาจจะทำรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นต้น
โดยเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ อาจจะไม่กระทบต่อการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ
มากนัก เนื่องจากจังหวัดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่จุดหมายปลายทางหลักของการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์
ของคนกรุงเทพฯ

Marketing...ต้องเด่น และดึงลูกค้าให้มั่น
      จากการคาดการณ์แนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์น่าจะเพิ่มสูงขึ้น จึงมีความ
เป็นไปได้ว่า ภาพรวมของการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อแย่งชิงมูลค่า
ตลาดกว่า 5,000 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่จึงไม่รีรอที่จะคว้าโอกาสจากเทศกาลดังกล่าวทำ
ยอดขายเพิ่มขึ้น โดยการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ซึ่งการทำกลยุทธ์ทางการตลาดไม่เพียงแต่จะดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งใจจะซื้อสินค้าและของฝากโดยตรงแล้ว อาจจะ
ดึงดูดให้กลุ่มคนที่ยังไม่สนใจ หรือยังไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าและของฝากเกิดสนใจและตัดสินใจซื้อสินค้าแบบฉับพลัน
ณ จุดขาย (Impulse buying) ซึ่งผู้ประกอบการก็อาจจะมีโอกาสทำรายได้จากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย
     สำหรับ การทำ Marketing ของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกอาจจะแตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้ จะต้องเน้นรูปแบบ
ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากขึ้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ห้างสรรพสินค้า
   
-เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมสำหรับผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนั้น การทำกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างเข้มข้น
ก็น่าจะดึงดูดกำลังซื้อของผู้บริโภคได้
     -จัดทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่เป็นสินค้ายอดฮิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง
เป็นต้น ซึ่งการทำโปรโมชั่นจะต้องเข้มข้นมากขึ้นเพื่อจูงใจกลุ่มผู้บริโภค เช่น การเพิ่มระยะเวลาการผ่อน 0% ให้มากขึ้น
การแจกของรางวัลชิ้นใหญ่ (รถยนต์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็ปเล็ต)
     -จัดทำบู๊ทจำหน่ายอาหารและสินค้า OTOP ภายในห้างสรรพสินค้า โดยสร้างบรรยากาศให้เกี่ยวข้องกับเทศกาล
สงกรานต์ เพื่อที่จะกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อสินค้าไปฝากหรือรับประทานเองในช่วงวันหยุด
     -การเปิดหรือวางจำหน่ายสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ๆ ที่อาจจะปรับเปลี่ยนฤดูเป็น themes summer 2012 พร้อมทั้ง
จัดทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้า
     -ส่งเสริมการทำกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ภายในห้างสรรพสินค้า เพื่อสร้างบรรยากาศให้คึกคักและดึงดูด
กลุ่มคนในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น เช่น การสรงน้ำพระพุทธรูป การจัดงานแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวกับเทศกาล
สงกรานต์ การร่วมตอบคำถามชิงรางวัลเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น
     -จัดทำโปรโมชั่นพิเศษต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อบริการกลุ่มลูกค้าที่พักผ่อนอยู่กับบ้านในช่วงเทศกาล
สงกรานต์

ดิสเคาน์สโตร์    

-จัดทำโปรโมชั่นพิเศษลดราคาสินค้าสำหรับสินค้าอุปโภค-บริโภค รวมถึงสินค้าที่ใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาทิ
เสื้อลายดอก น้ำอบ ปืนฉีดน้ำ ขันน้ำ เป็นต้น และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ผู้ประกอบการอาจจะต้องนำเสนอ
หรือจัดบู๊ทให้ลูกค้ามองเห็นอย่างชัดเจน  
     -จัดบู๊ท/กิจกรรมที่สืบสานประเพณีสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ อาทิ สรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมสนุกชิงโชค หรือ
คูปองส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น
     -จัดทำโปรโมชั่นพิเศษต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อบริการกลุ่มลูกค้าที่พักผ่อนอยู่กับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ร้านค้าสะดวกซื้อ    

-จัดทำโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งอาจจะจำหน่ายสินค้าในลักษณะของการจัดเป็นเซตใน
ราคาสุดคุ้ม ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน หรือของใช้ส่วนตัวสำหรับพกพา ซึ่งคาดว่าจะจับกลุ่มลูกค้าใน
ช่วงที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด
     -สาขาที่อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และอยู่ในพื้นที่บริเวณที่มีการจัดเทศกาลสงกรานต์ เช่น เชียงใหม่ 
ถนนข้าวสาร (กรุงเทพฯ) เป็นต้น ควรมีการบริหารสต็อกสินค้าให้เพียงพอ โดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งควร
นำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์มาจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากรายการสินค้าปกติ เช่น ปืนฉีดน้ำ หมวก
เป็นต้น เนื่องจากคาดว่า ปริมาณความต้องการสินค้าดังกล่าวน่าจะเพิ่มสูงขึ้น

ร้านค้าปลีกรายย่อย    

-ร้านค้าปลีกที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ อาทิ ร้านขายปืนฉีดน้ำ ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขาย
เครื่องสังฆทาน ร้านขายพวงมาลัย ดอกมะลิ น้ำอบ ดินสอพอง คาดว่า ร้านค้าปลีกดังกล่าวน่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์
     -ผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆจึงควรที่จะเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะ
ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีการเล่นสงกรานต์ รวมถึงอาจจะมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้า เพื่อดึงดูดให้ลูกค้า
เข้ามาเลือกซื้อสินค้าภายในร้าน เป็นต้น

     กล่าวโดยสรุปแล้ว ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า การจับจ่ายซื้อสินค้าและของฝากของคนกรุงเทพฯในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ปี 2555 น่าจะสร้างยอดขายให้กับธุรกิจค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีโอกาสเติบโตสูง และน่าจะมีความคึกคักมากขึ้นใน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกในกลุ่มห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายของฝาก ซึ่งเป็นกลุ่มที่คน
กรุงเทพฯเลือกที่จะซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์มากที่สุด

     แม้ว่าผู้บริโภคยังต้องเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาสินค้าและราคาน้ำมัน ที่ทำให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายในปัจจุบันสูงขึ้น แต่คาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็น่าจะทำให้การใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯกลับมา
คึกคักมากขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนมาจากการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจภายหลังที่เผชิญกับปัญหาอุทกภัย แนวโน้ม
การขึ้นค่าครองชีพที่อาจจะทำให้ตลาดมีการตื่นตัวจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
    
     นอกจากนี้ การทำกลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มข้นก็น่าจะจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการจับจ่ายใช้สอยในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งการทำกลยุทธ์ทางการตลาดไม่เพียงแต่จะดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคที่ตั้งใจจะซื้อสินค้าและของ
ฝากโดยตรง อาจจะดึงดูดให้กลุ่มคนที่ยังไม่สนใจ หรือยังไม่ตัดสินใจซื้อสินค้าและของฝากเกิดสนใจและ
ตัดสินใจซื้อสินค้าแบบฉับพลัน ณ จุดขาย ซึ่งผู้ประกอบการค้าปลีกก็อาจจะมีโอกาสทำรายได้จากกลุ่มลูกค้า
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้นั้น จะต้องเน้นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์
เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากขึ้น อาทิ จัดทำโปรโมชั่นลดราคาสินค้าที่เป็นสินค้ายอดฮิต
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การเปิดหรือวางจำหน่ายสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ๆ ที่อาจจะปรับเปลี่ยนฤดูเป็น Themes
summer 2012 จัดบู๊ท/กิจกรรมที่สืบสานประเพณีสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์ รวมถึงการจัดสถานที่ให้ได้
บรรยากาศของเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

จำนวนคนอ่าน 4528  คน

ความคิดเห็น

 • mary เขียน :

  After being in relationship with Wilson for seven years,he broke up with me, I did everything possible to bring him back but all was in vain, I wanted him back so much because of the love I have for him, I begged him with everything, I made promises but he refused. I explained my problem to someone online and she suggested that I should contact a spell caster that could help me cast a spell to bring him back but I am the type that don't believed in spell, I had no choice than to try it, I meant a spell caster called Dr AKHERE and I email him, and he told me there was no problem that everything will be okay before three days, that my ex will return to me before three days, he cast the spell and surprisingly in the second day, it was around 4pm. My ex called me, I was so surprised, I answered the call and all he said was that he was so sorry for everything that happened, that he wanted me to return to him, that he loves me so much. I was so happy and went to him, that was how we started living together happily again. Since then, I have made promise that anybody I know that have a relationship problem, I would be of help to such person by referring him or her to the only real and powerful spell caster who helped me with my own problem and who is different from all the fake ones out there. Anybody could need the help of the spell caster, his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346 you can email him if you need his assistance in your relationship or anything. CONTACT HIM NOW FOR SOLUTION TO ALL YOUR PROBLEMS AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346

 • Brandilyn เขียน :

  naltrexone reviews australia

  naltrexone shot reviews read
  How could any of this be better stated? It coudnl't. http://nbiohnyx.com [url=http://rafwhwhqxar.com]rafwhwhqxar[/url] [link=http://aweierenb.com]aweierenb[/link]

 • Medford เขียน :

  The pushearcs I make are entirely based on these articles. http://wdzlhtw.com [url=http://ndtluhc.com]ndtluhc[/url] [link=http://yjnaomxo.com]yjnaomxo[/link]

 • Eagle เขียน :

  bentelan tosse

  bentelan
  How cute! My quilt with Mosettnrz is just about done a few rows left to sew. I have loved working with the organic fabric s much. Enjoy KC, be sure and have dinner on the plaza one night. Jack Stack BBQ would be my choice!

 • dkrgnb เขียน :

  buy abortion pill

  different types of abortion ecblog.azurewebsites.net
  sLR35u , [url=http://yiqwjetdlsea.com/]yiqwjetdlsea[/url], [link=http://nqxodrxydpay.com/]nqxodrxydpay[/link], http://tewzdnheoynw.com/

 • yhgaitadzyz เขียน :

  1oHbUU , [url=http://hokypthhiomb.com/]hokypthhiomb[/url], [link=http://rxzxcqeakmmn.com/]rxzxcqeakmmn[/link], http://jmcwrhvgocsc.com/

 • Kulbir เขียน :

  wa state abortion laws

  wa state abortion laws highleveltraining.us
  Normally I'm against killing but this article slaughtered my igonrncae.

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้