amitriptyline dosage

read amitriptyline and alcohol read
ต่างประเทศต้องการนำเข้าสินค้าไทย

โดย 23 มกราคม 2551 16:39

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ แจ้งว่า 
บริษัท Richard Pieris ประสงค์จะนำเข้ายางเรเดียลสำหรับรถเก๋งและรถตู้ (Radial Tyre) จากประเทศไทย และเชิญชวนนักลงทุนไทย
ร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ยางพาราและยูคาลิปตัส เนื่องจากบริษัทฯมีสวนยางพาราและสวนยูคาลิปตัส ซึ่งสามารถ
นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไปประเทศที่สาม เช่น อินเดีย โดยอาศัยความตกลงการค้าเสรีศรีลังกา-อินเดีย
เป็นต้น ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังสนใจที่จะส่งออกที่นอนยางและพรมรองพื้นที่ทำจากยางพารามายังไทยด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็น
เจ้าของกิจการหลายอย่าง อาทิ กิจการซุปเปอร์มาเก็ต Arpico (ประกอบด้วยซุปเปอร์มาเก็ตขนาดใหญ่ 9 สาขา และโชว์รูม 30 แห่ง)
จำหน่ายทั้งอาหารสด เครื่องกระป๋อง เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ กิจการไร่ชาและสวนยางพาราขนาดใหญ่ รวมทั้งมีโรงงานผลิตฟูก
ที่นอนและพรมรองพื้นที่ทำจากยางพารา ตลอดจนธุรกิจสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ Bottom Line และ Nation  ผู้สนใจสามารถสืบค้น
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งข้อมูลการติดต่อได้ที่ Website:
www.arpico.com
นาย Chatura Wickramnayaka ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กระทรวงพาณิชย์/นักธุรกิจนำเข้าปลากระป๋อง (บุตรชายของนาย Ratnasiri 
Wickramnayaka นายกรัฐมนตรีศรีลังกาคนปัจจุบัน) ให้ข้อมูลว่า อุปกรณ์ทำการเกษตร เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร
เมล็ดพันธุ์พืชของไทยน่าจะเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกไปยังศรีลังกา ในขณะเดียวกันศรีลังกายังมีความต้องการซีเมนต์เป็น
จำนวนมาก เพื่อใช้ในการก่อสร้างและซีเมนต์กำลังขาดตลาด โดยไม่สามารถนำเข้าจากอินเดียได้ เนื่องจากอินเดียมีกฎการส่งออก
ซีเมนต์เข้มงวด จึงเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะเปิดตลาดส่งออกซีเมนต์ไปยังศรีลังกา นอกจากนี้ ศรีลังกายังสนใจการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากไทยด้วย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด แจ้งว่า 
บริษัท Yousif H. Al-Shahab Trading Corp. ประสงค์จะนำเข้าเครื่องมือและเครื่องจักรกลในการตัด แปรรูป และบรรจุผลิตภัณฑ์ปลา
และอาหารต่างๆ ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ นาย Yousif Al-Shahab, Managing Director, Yousif H.
Al-Shahab Trading Corp., P.O. Box 5624, Damam 31432, Saudi Arabia โทรศัพท์ +966 3 834 6871 โทรสาร
+966 3 834 9431 E-mail:
alshahab@icc.net.sa
นาย Abdulaziz Al Ghamdi ประสงค์จะนำเข้าแหหรืออวนเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเล ผู้สนใจสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
โดยตรงได้ที่ นาย Al Ghamdi มือถือ +966 5056 43358 โทรสาร +966 2 550 1003 E-mail:
afas-@hotmail.com
Al-Jeralsy Furniture Factory ประสงค์จะติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าจำพวกPlywood/MDF/Hardboard ผู้สนใจสามารถติดต่อขอ
ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Mr. Mohd. Zafar Khan, Al-Jeralsy Furniture Factory, P.O. Box 317, Riyadh 1141, Saudi Arabia
โทรศัพท์ +966 1 498 4222 โทรสาร +966 1 498 2351 E-mail:
mzkhan@igroup.com.sa Website: www.jeraisy.com.sa
Ijzala Cont. Co., Ltd ประสงค์จะติดต่อกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรสายเคเบิลและสายไฟฟ้าต่างๆ อาทิ High Frequency Electrode
Wire Machine, Wire Continuous Annealer, Tinning Annealer Machine, Wire Enameling Machine, Wire Drawing Machine,
Middle Wire Drawing Machine, Electrode Wire Cutting Machine, Wire Cutting Machine ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ นายสุนทร พุทธา (Mr. Sunthorn Phuttha), Ijzala Cont. Co., Ltd, P.O. Box 4924, Riyadh 11412, Saudi Arabia,
โทรศัพท์ +966 1 431 1313 โทรสาร +966 1 431 4366 มือถือ +966 5072 07056 E-mail:
sun.thorn@hotmail.com
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา แจ้งว่า 
Bengal National Chamber of Commerce and Industry และรัฐบาลเบงกอลตะวันตก ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าอินเดีย
(India Trade Promotion Organization) เชิญชวนบริษัทไทยเข้าร่วมงาน Industrial India Trade Fair ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่
17-27 มกราคม 2551 ณ Milan Mela Complex (ตรงข้ามกับเมืองวิทยาศาสตร์-Science City) โดยเป็นงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม
ที่มีผู้เข้าร่วมแสดงเป็นจำนวนมากทั้งภายในอินเดียและจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาค
เอเชียใต้ (SAARC) เช่น ปากีสถาน ศรีลังกา บังกลาเทศ ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BNCCI, 23,
Sir R.N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001, India โทรศัพท์ +91 33 2248 2951-2953 โทรสาร +91 33 2248 7058
E-mail:
bncci@indiatradefair.org / bncci@bncci.com Website: www.indiatradefair.org / www.bncci.com
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา แจ้งว่า 
ตูนิเซียเชิญชวนเอกชนไทยเข้าร่วมงาน International Mediterranean Tourism Market (M.I.T.) ครั้งที่ 14 ระหว่าง
วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2551 โดยเป็นงานแสดงด้านการท่องเที่ยวและการเดินทาง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ /business/page1201main.php?id=22917 และติดต่อขอรับข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
Marketing Advertising & Publishing, 12, Rue Ibn Rachik, 1002 Tunis, Tunisia Tel. +216 7189 3215 Fax +216 7178 4013
E-Mail:
commercial@mit-med.com Website: www.mit-tourism.com/ www.mit-med.com

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงต่างประเทศ แจ้งว่า
อุปทูต ณ กรุงโคลัมโบได้พบปะหารือกับนาย A.M.C. Kulasekera ตำแหน่ง Deputy Director General สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนศรีลังกา เกี่ยวกับลู่ทางการส่งออก การค้า และการลงทุนในศรีลังกา ซึ่งปัจจุบัน นักลงทุนไทยยังมี
โอกาสมากในตลาดโทรศัพท์มือถือของศรีลังกา รวมทั้งอาจใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรีศรีลังกาและอินเดีย เพื่อส่ง
สินค้าเข้าไปยังอินเดียด้วย ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ /business/infotrade2.php?id=22918
  
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ แจ้งว่า
The Globe Foundation เชิญชวนเอกชนไทยเข้าร่วมงาน Globe 2008 ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2551 ณ Vancouver
Convention&Exhibition Center ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ซึ่งในงานประกอบด้วยการประชุมและงานแสดงสินค้า
ว่าด้วยธุรกิจและสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสอันดีในการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ในส่วน Conference มี Speaker
ที่น่าสนใจหลายท่าน อาทิ Mr. Archim Steiner, UNEP’s Executive Director; Mr. Milton Catelin,
Chief Executive of the World Coal Institute; Mr. Peter Ohnemus, CEO President of Asset4
เป็นต้น นอกจากนี้ภายในงานจะมีการจัดประชุมครั้งแรกของ Auto Future Tech Summit 2008 on the future of
the automotive industry (รายละเอียดของงานดูได้ที่
www.autofuturetech.com) โดยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของงาน
ทั้งสองได้ที่ /business/page1201main.php?id=22829
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานโดยตรงได้ที่ Carine Vindeirinho, Tel +604 775 8027
E-mail:
carine@globe.ca Website: www.globe2008.ca ทั้งนี้ กำหนดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2551
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย แจ้งว่า 
อิหร่านจะจัดงาน “The 2nd International Exhibition of Gifts – Iran Gifts Show 2008” ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2551
ณ Tehran Permanent Fairground โดยสินค้าที่จัดแสดงภายในงานประกอบด้วยของที่ระลึก เครื่องใช้ในครัวเรือน ของเล่น
เครื่องเขียน เครื่องประทินโฉม เครื่องหนัง เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ โดยอ่านรายละเอียดได้ที่ /business/page1201main.php?id=22717
ผู้สนใจสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่โทรศัพท์ +0098 21 8870 8390-1 โทรสาร +0098 21 8870 8392 E-mail:
iranfair@spnco.net  Website: www.spnco.net
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี แจ้งรายงานข้อมูลด้านธุรกิจและการจัดงานแสดงสินค้า ว่า 
บริษัท Textron ที่เมืองบังคาลอร์ ประเทศอินเดีย ซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทข้ามชาติสหรัฐอเมริกาผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเครื่องยนต์
และระบบอีเล็กทรอนิกส์หลายประเภท อาทิ เครื่องบินเจ็ท Cessna เฮลิคอปเตอร์ Bell เครื่องตัดหญ้า Jacobsen รถกอล์ฟ E-Z-GO
กระปุกเกียร์ David Brown และระบบน้ำมันรถยนต์ Kautex ฯลฯ ต้องการแสวงหา suppliers และโอกาสทางธุรกิจในการขายสินค้า
ให้กับประเทศไทย ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Amar Reddy, Regional Lead, Textron, # 90, Hosur road,
Madivala, Bangalore, 560 068, India Tel. +91 80 6693 9058 Mobile +91 99 8041 1511 Website:
www.textron.com
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา  ราชอาณาจักรบาห์เรน แจ้งว่า 
บริษัท Wael Pharmacy W.L.L. ประสงค์จะนำเข้าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย อาทิ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์สำหรับโรงพยาบาล
และอุปกรณ์ห้องทดลอง (laboratory) ผู้สนใจสามารถติดต่อในรายละเอียดและสืบค้นเพิ่มเติมได้ที่ Dr. Alaa Khatter, General Manager,
Wael Pharmacy W.L.L., P.O. Box 648, Manama, Kingdom of Bahrain Tel. +973 17537707 Fax +973 17533556
Mobile +973 39603214 E-mail:Akhatter@waelpharmacy.com Website:
www.waelpharmacy.com
รายงานจาก คณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป แจ้งเตือนว่า ยุโรปเตรียมเพิ่มความเข้มงวดสินค้าของเด็กเล่น สภายุโรปเรียกร้องให้
คณะกรรมาธิการยุโรปทบทวนระเบียบควบคุมความปลอดภัยสินค้าของเด็กเล่นที่จำหน่ายภายในสหภาพยุโรปให้มีความเข้มงวดขึ้นภายใน
สิ้นปีนี้ โดยเสนอให้มีการพิจารณาการใช้ฉลากแสดงความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค (European Consumer Safety Label) ซึ่งควรจะเป็น
มาตรการโดยสมัครใจ ห้ามการใช้สารเคมีอันตราย ให้มีการแสดงแหล่งผลิตสินค้านอกสหภาพยุโรปที่นำเข้ามาในอียู เพิ่มเครื่องมือในการ
จัดการกับสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งให้เจรจาเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ในความตกลงความร่วมมือ หรือความตกลงการ
ค้าเสรีกับประเทศอื่นๆ ด้วย อ่านรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติม พร้อมจับตาความเคลื่อนไหวของยุโรป ได้ที่
www.thaieurope.net
 

จำนวนคนอ่าน 18173  คน

ความคิดเห็น

 • vichai เขียน :

  amlodipin 5 mg

  amlodipin bivirkninger avonotakaronetwork.co.nz
  we're manufacturer & consult for the Food machinery . รับผลิตและออกแบบเครื่องจักรสำหรับผลิตอาหารทุกชนิด

 • Acharapron เขียน :

  prednisolon bivirkninger forsvinder

  prednisolon 25 mg mipnet.dk
  ส่งออกสมุนไพรอบแห้ง เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา สนใจติดต่อ marketing@udomkij.com

 • papimol เขียน :

  mixing zoloft and weed

  mixing zoloft and weed
  อยากรู้จักตลาดในต่างประเทศค่ะ พอดีเราผลิตสินค้าเกี่ยวกับ เกลือสปาขัดตัว โคลนพอกหน้าพอกตัว มะขามขัดผิว และอื่นๆอีกมากมาย โลชั่นทาผิว ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า พอจะมีตลาดให้เราไหมคะ แนะนำ หน่อยนะคะ เบอร์โทรติดต่อ 092-3711997

 • may เขียน :

  cialis 5 mg generico

  generico cialis farmacia
  ผลิตชาสมุนไพร ชาอบกลิ่น ผลไม้ ธูปหอม. สนใจอยากทำการตลาดในต่างประเทศ ติดต่อ 088 8062618. 098 3247696

 • weerachai@samieto.com เขียน :

  levitra pret

  levitra
  ถ้าต้องการทำธุรกิจในประเทศมาเลเซียติดต่อเราได้คับบริษัทเราเต็มใจให้บริการด้วยใจและจะเป็นสือกลางประสานงานให้

 • Mr Weerachai เขียน :

  voltaren

  voltaren
  ถ้าต้องการทำธุรกิจในประเทศมาเลเซียติดต่อเราได้คับบริษัทเราเต็มใจให้บริการด้วยใจและจะเป็นสือกลางประสานงานให้

 • pimnapat เขียน :

  mirtazapine buy online uk

  buy mirtazapine 15mg uk
  สนใจทำสินค้าส่งไปพม่า

 • claritin pregnancy risk category

  claritin pregnancy redirect
  สนใจทำการค้ายาหม่องนำ้สมุนไพรกับประเทศจีน

 • sales@oasislogistics.co.th เขียน :

  cialis generico costo

  pillola cialis effetti click
  บริการงานส่งออก นำเข้่า ทัวโลก import - export ติดต่อเซลล์ lek 0876718826 1ค่าเฟรท 2.ชิปปิ้ง 3.หัวราก

 • lek เขียน :

  bentelan a cosa serve

  bentelan prezzo read here
  บริการ IMPORT - EXPORT 0876718826 ติตต่อเซลล์ lek

 • Nattha เขียน :

  pregabalin 300 mg

  pregabalin 150
  Sourcing product agent in Thailand to send abroad and delivery. If interested please contact : vaew_su@yahoo.com

 • w-theone1@hotmail.com เขียน :

  To produce dried herb of Thailand for export to foreign correspondents such as turmeric, ginger, black as the uterus, stroke, etc. We also sell fresh herbs, such as ginger. Please contact E-Mail: w-theone1@hotmail.com.

 • w-theone1@hotmail.com เขียน :

  abortion pill online review

  abortion pill online pharmacy femchoice.org
  ต้องการส่งสมุนไพรอบแห้งให้ต่างประเทศ เช่น กระชายดำ ว่านชักมดลูก ขมิ้นชัน ขิง เป็นต้น

 • tyreiwezve เขียน :

  cialis pillola gialla

  acquistare cialis in farmacia trailblz.com
  f2SXzI , [url=http://cnamsujonsat.com/]cnamsujonsat[/url], [link=http://mnefcjjdfyds.com/]mnefcjjdfyds[/link], http://ogmqrnvcrexr.com/

 • ivpser เขียน :

  viagra prodej praha

  viagra prodej plzen lasertech.com
  g9MTNT , [url=http://qpxifftwndln.com/]qpxifftwndln[/url], [link=http://xgmfetoagjeq.com/]xgmfetoagjeq[/link], http://vpohmicemhnh.com/

 • Clara เขียน :

  abortion pill online order

  abortion pill online buy read here
  This article is a home run, pure and spilme!

 • hoqqgnx เขียน :

  mixing zoloft and weed

  mixing ibuprofen and weed blog.caregiverlist.com
  N6TNtN , [url=http://qvbeurpcmmhu.com/]qvbeurpcmmhu[/url], [link=http://ypqmxebuydtw.com/]ypqmxebuydtw[/link], http://gizfhwrwoobl.com/

 • yoibruxi เขียน :

  can zoloft and weed kill you

  zoloft and weed reddit
  9qAm1Z , [url=http://zrvfqivrxxsv.com/]zrvfqivrxxsv[/url], [link=http://efpmzswwpvtb.com/]efpmzswwpvtb[/link], http://ehewajctzrnt.com/

 • Yelhsa เขียน :

  aventyl

  aventyl
  I see, I suoppse that would have to be the case.

 • pichai_osoth@hotmail.com เขียน :

  vesicare

  vesicare link
  รับผลิต-จำหน่าย ลูกประคบสมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร ยาดม พิมเสนน้ำ สมุนไพรแคปซูลและสมุนไพรอื่นๆตาม order

 • nongmuk720@hotmail.com เขียน :

  over the counter asthma inhalers walmart

  rescue inhaler for copd site.cegep-rimouski.qc.ca
  สนใจติดต่อซื้อสินค้าในไทยส่งให้ต่างประเทศ

 • sarayut2007@gmail.com เขียน :

  viagra cena

  viagra
  ต้องการรับผลิตสายไฟตาม order

 • cpknn3210@yahoo.com เขียน :

  viagra cena heureka

  viagra prodej inzerce news.noerskov.dk
  สนใจทำการค้าในพม่า

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้