mixing melatonin and weed

mixing ibuprofen and weed
การลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ e-Customs

โดย 31 กรกฎาคม 2551 18:57

      e-Customs : ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล้กทรอนิกส์โดยไม่ต้องใช้เอกสาร 
(Paperless) ในส่วนที่ต้องใช้สำแดงกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในเบื้องต้น เช่น ใบขนสินค้าและบัญชีราคาสินค้า (Invoice) เป็นต้น
และมีการนำเทคโนโลยี PKI (Public Key Infrastructure) และการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) มาใช้แทน
การลงลายมือชื่อในกระดาษ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการด้วยระบบงาน
ศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบงานศุลกากรพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ทั้งสำหรับการนำเข้า (e-Import)
การส่งออก (e-Export) ระบบควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยี REID (e-Transition) รวมทั้งการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการคืนอากร (e-Drawback) คลังสินค้าทัณฑ์บน (e-Warehousing) เขตปลอดอากร (e-Freezone)
และการรับชำระเงินผ่านธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร
      กรมศุลกากรมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบงานใหม่ด้วยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น Paperless Customs 
เพื่อให้พิธีการศุลกากรเป็นไปตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวก
ทางการค้าระหว่างประเทศ อันเป็นการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ศุลกากรให้เป็น Best Practice โดยการนำระบบ e-Customs (Paperless Customs) มาใช้ในการควบคุมการนำเข้าและส่งออก
เพื่อเชื่อมเข้ากับระบบการออกใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Licensing) หรือการออกใบรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Certificate) โดยผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าพิธีการหน้าต่างเดียวกัน หรือ  Nation
Single Window (NSW) เพื่อรองรับระบบการค้าแบบไร้เอกสารในอนาคต
      ระบบการให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (Single Window) หรือพิธีการหน้าต่างเดียวกัน หมายถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ 
ขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมไว้ที่เดียวกัน เช่น ตัวแทนเรือ สายการบิน ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนออกของ
ธนาคาร กรมศุลกากร ตลอดจนหน่วยงานออกใบอนุญาต/ใบรับรอง (เช่น กรมการค้าต่างประเทศ คณะกรรมการอาหารและยา
กรมโรงงานอุตสาหกรรม บีโอไอ) เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยผู้ประกอบการ
องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของตัวเองผ่านระบบ Single Window ระบบจะดำเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ตามที่ต้องการได้โดยอัตโนมัติในรูปแบบบริการเบ็ดเสร็จ ร จุดเดียว เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานสากลที่มีทั้งระบบ
การอำนวยความสะดวก (Facilitation) และระบบควบคุมความปลอดภัย (Security) ทางการค้าตามกรอบมาตรฐานองค์การ
ศุลกากรโลก
      ทางด้านพิธีการศุลกากรในระบบ Single Window นี้ ผู้ประกอบการสามารถส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ข้อมูล
รายงานเรือเข้า-ออก บัญชีสินค้าสำหรับเรือ Invoice ใบขนสินค้าขาเข้า/ออก ใบกำกับการขนย้ายสินค้า ฯลฯ พร้อมลงลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของตนเองเพื่อส่งไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
ตามมาตรฐาน ebXML / XML Format โดยไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ และการลงลายมือชื่อในกระดาษ ระบบจะทำการตรวจสอบ
และประมวลผลให้เบ็ดเสร็จตาม Profile ที่ตั้งไว้แล้วตอบกลับ เช่น การตรวจสอบบัญชีสินค้าเรือ การตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง
หนังสือสั่งปล่อย พร้อมตอบกลับให้ทราบทางอิเล็กทรอนิกส์
      ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
ผู้ส่งออกของ/ผู้นำเข้า ตัวแทนออกของ เคาน์เตอร์บริการ ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าหรือตัวแทนของเรือ ผู้ประกอบการสถานที่
ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.) ผู้ทำเนียบท่าเรือ (รพท.) ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน
หรือผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรหรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก ผู้ให้บริการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ในเขตทำเนียบท่าเรือ
ผู้จัดการโรงงาน หรือผู้จัดการสถานประกอบการของผู้ส่งของออกที่ทำการบรรจุสินค้า ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
      1. จดทะเบียนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) กับองค์กรรับรองความถูกต้อง (Certificate Authority หรือ CA)
         เป็นขบวนการที่ผู้ประกอบการต้องดำเนินการในการสร้างหรือขอมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของ
ตนเองในการที่จะนำไปใช้กับระบบพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ในการขอมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้
ผู้ประกอบการต้องยื่นขอต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถที่จะรับรองลาย
มือชื่อของบุคคล หรือนิติบุคคล หรือราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือคนต่างด้าว ที่จะใช้ในการดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวเราเรียกว่าองค์กรรับรองความถูกต้อง (Certificate Authority หรือ CA) โดย
จะทำการรับรองลายมือชื่อที่จะใช้ในการดำเนินการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ยื่นคำขอในรูปแบบของใบรับรอง (Digital
Certificate) ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญของใบรับรอง ประกอบด้วยลายมืออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) และระบบรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งปัจจุบันนี้ใช้วิธีการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล (Encrypt & Decrypt) ในระบบกุญแจสาธารณะ
(Public Key Infrastructure) ซึ่งเป็นระบบกุญแจคู่ ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจเลือกว่าจะให้หน่วยงานหรือองค์กรในการออก
ใบรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจจะเลือกจากเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้
         - การให้บริการ
         - ความสะดวก ความยากง่ายในการใช้ลายมือชื่อ
         - ระบบการรักษาความปลอดภัย
      ปัจจุบันระบบการใช้ลายมือชื่อที่มีการให้บริการสำรับการผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร มีอยุ่ด้วยกัน 
2 แบบ คือแบบที่เป็น CD-ROM และแบบ Smart Card ส่วนที่กำลังพัฒนาที่กำลังจะออกมาใช้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ คือแบบ
USB TOKEN ซึ่งแต่ละแบบก้จะมีขั้นตอน วิธีการใช้งานและความสะดวกปลอดภัย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยสนน
ราคาจะเริ่มตั้งแต่ 500 บาทจนถึง 2,000 บาท ขึ้นอยู่กับความต้องการที่เลือกใช้งาน
       ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อให้บริการในการที่จะออกใบรับรองการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority : CA) 
ที่จะใช้ในการรับส่งข้อมูลพิธีการศุลกากร โดยจะต้องทำการตรวจสอบและทดสอบระบบการทำงานของเทคโนโลยีในการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารหัสและการถอดรหัส (PKI & Encrypt) และวิธีการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
เอกสาร โดยให้บริการในปัจจุบันประกอบด้วย บมจ.ทีโอที และ บมจ.กสท โทรคมนาคม
      2. ลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารกับกรมศุลกากร
         ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ
กรมศุลกากร ไม่ว่าจะเป้นผู้ส่งข้อมูลเองหรือไม่ก็ตาม จะต้องลงทะเบียนกับกรมศุลกากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 ดังต่อไปนี้
       ผู้ประกอบการที่ต้องยื่นคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากรประกอบด้วย
      1. ผู้ส่งออก-ผู้นำเข้า
      2. ตัวแทนออกของ
      3. เคาน์เตอร์บริการ
      4. ผู้รับผิดชอบในการบรรจุหรือบรรทุกสินค้าส่งออก ประกอบด้วย
         - ผู้ส่งของออกหรือคัวแทน
         - ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าหรือตัวแทนของเรือ
         - ผู้ประกอบการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)
         - ผู้ประกอบการโรงพักสินค้าเพื่อการตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์
นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)
         - ผู้ประกอบการคลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก
         - ผู้ให้บริการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์ในเขตทำเนียบท่าเรือ
         - ผู้จัดการโรงงาน หรือผู้จัดการสถานประกอบการของผู้ส่งของออกที่ทำการบรรจุสินค้า
      5. ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าหรือตัวแทนของเรือ/อากาสยาน/รถไฟ หรือยานพาหนะอื่นๆ
      6. ธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุบลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
      7. ผู้ประสงค์ของยื่นคำขอรับชดเชยค่าภาษีอากร
      8. ผู้มอบอำนาจให้ศูนย์บริหารเงินทำหน้าที่บริหารจัดการเงินตราต่างประเทศแทน
      ผู้ประกอบการแต่ละรายจะต้องยื่นคำขอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารให้
ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่ประสงค์จะทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารกับกรมศุลกากร โดยใช้แบบฟอร์มตาม
ประกาศกรมศุลกากรที่ 20/2550 ดังนี้
      1. แบบคำขอลงทะเบียนผู้ผ่านพีการศุลกากรทางอิเล้กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) (แบบหมายเลข 1) เป็น
แบบที่ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าทุกราย จะต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนกับกรมศุลกากร
      2. แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนออกของผ่านพีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) (แบบ
หมายเลข 2) โดยตัวแทนออกของดังกล่าวจะเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมรับรองข้อมูลด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของตัวแทนออกของนั้นๆ ผ่านผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร ซึ่งตัวแทนออกของ
(Customs Broker) จะต้องยื่นต่อกรมศุลกากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติพิธีการกับกรมศุลกากรแทนผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้า
      3. แบบคำขอลงทะเบียนเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
(Paperless) (แบบหมายเลข 3) เป้นแบบฟอร์มที่ผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Service Counter) ต้องยื่นต่อ
กรมศุลกากรเพื่อให้การบริการทั่วไป โดยเคาน์เตอร์บริการดังกล่าวจะเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์บริการแทนผู้ประกอบการ เพื่อส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร
      4. แบบคำขอลงทะเบียนผู้รับผิดชอบการบรรจุ ผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
(แบบหมายเลข 4) เป็นแบบฟอร์มที่จะทำการควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งออก
หรือตัวแทน หรือผู้รับจัดการขนส่งสินค้า หรือตัวแทนเรือ หรือผู้ประกอบการ สตส. หรือผู้ประกอบการ ICD. หรือผู้ประกอบการ
คลังสินค้าทัณฑ์บน หรือผู้ประกอบการในเขตปลอดอากร (FZ) หรือเขตอุตสาหกรรมส่งออก (EPZ) หรือผู้ให้บริการบรรจุสินค้า
เข้าตู้คอนเทนเนอร์ในเขตทำเนียบท่าเรือ หรือผู้จัดการโรงงาน หรือผู้จัดการสถานประกอบกาตของผู้ส่งของออกที่ทำการบรรจุ
สินค้า หากต้องส่งข้อมูลการบรรจุสินค้าเข้าตู้ให้กับกรมศุลกากรจะต้องยื่นคำร้องดังกล่าวต่อกรมศุลกากรเอง
      5. แบบคำขอลงทะเบียนตัวแทนผู้รายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
(หมายเลข 5) เป็นแบบฟอร์มที่ผู้ประกอบการต้องยื่นต่อกรมศุลกากรเพื่อการยื่นบัญชีรายชื่อเรือ/อากาศยาน/รถไฟ/ยาน
พาหนะอื่นๆ ที่ตนเป็นตัวแทนในการรายงานยานพาหนะเข้า-ออกทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร
      6. แบบคำขอลงทะเบียนธนาคารศุลกากร ผู้ดำเนินกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)
(แบบหมายเลข 6)
      7. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) (แบบหมายเลข 7)
      8. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนพิธีการศุลกากรระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) (แบบหมายเลข 8)
       ดังนั้นผู้ประกอบการที่จะเกี่ยวข้องในกระบวนการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร ไม่ว่าอยุ่ในส่วนไดก็ตามจะต้อง
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบธุรกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการกับกรมศุลกากรให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะเริ่ม
ดำเนินการได้
      ผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารแล้ว สามารถผ่านพิธีการศุลกากรในการนำของเข้า 
การส่งของออก และการดำเนินการในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรได้ทุกขั้นตอน โดยไม่ต้องใช้บัตรใดๆ อีก


 

จำนวนคนอ่าน 9119  คน

ความคิดเห็น

 • Novella Kotai เขียน :

  Hi! Love the weed content on your site! You know, most businesses get traffic from their blog, and we feel that you could use a little boost, since you are not blogging daily yet. Writing takes a lot of time and effort, and we have just the team to come up with great content you are looking for. You can have your new article to post on cwmagazine.com starting at $10 in as little as 5 business days! Check out our work and reviews here: http://bit.ly/seowriters Thank you for your time, Regards. Novella Questions? Novella@seowriters.ml You are receiving this email because the contact form at cwmagazine.com is open to the public. If you like to opt-out of future communications from us, please submit your request here: https://goo.gl/u4rPbG Unsubscribe to stop getting our emails.

 • Lacey เขียน :

  More posts of this qulytia. Not the usual c***, please http://xtuiiyklscg.com [url=http://xsbvnbmnlq.com]xsbvnbmnlq[/url] [link=http://sovaixwt.com]sovaixwt[/link]

 • Travon เขียน :

  buy the abortion pill

  buy abortion pill
  That's really thniking of the highest order http://amhbky.com [url=http://qipiupfmbd.com]qipiupfmbd[/url] [link=http://fuseseeqjzo.com]fuseseeqjzo[/link]

 • Chelsi เขียน :

  citalopram hydrobromide and alcohol

  citalopram side effects alcohol coyotesgame.com

  pfizer viagra coupon

  viagra prescription coupon read
  Thank Jon! I&78;1#2ll get some more videos out in the near future for sure! Appreciate all your support man. And Kevin owes us some dance videos for sure!

 • uriyopo เขียน :

  paroxetine avis

  paroxetine vidal link
  6eUPXJ , [url=http://cebpfjjvrbqe.com/]cebpfjjvrbqe[/url], [link=http://vtjlrpkwtdmz.com/]vtjlrpkwtdmz[/link], http://hkabgunxaflb.com/

 • tksayhkh เขียน :

  mixing ibuprofen and weed

  mixing adderall and weed
  gJ2UXl , [url=http://pahfpadnxbsn.com/]pahfpadnxbsn[/url], [link=http://bfofreznymjo.com/]bfofreznymjo[/link], http://migoksvdaodr.com/

 • Norm เขียน :

  melatonin smoking weed

  melatonin and weed combination
  You're the graetest! JMHO

 • jeab.fasai@gmail.com เขียน :

  ได้รับความรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างมาก

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้