methyl naltrexone vs naloxone

naltrexone and naloxone difference mirkamali.ir
ตลาดสินค้าเครื่องประดับ / ของขวัญ และของใช้ตกแต่งบ้านในประเทศแคนาดา

โดย 31 กรกฎาคม 2551 19:23

      มูลค่าตลาดค้าปลีกสินค้าเครื่องประดับ / ของขวัญ และของใช้ตกแต่งบ้านในประเทศแคนาดาคิดเป็นมูลค่าโดยประมาณ 9,000 
ล้านเหรียญสหรัฐฯต่อปี และคาดการณ์แนวโน้มเติบโตในอนาคตเนื่องจากปัจจัยด้านอายุของประชากร และรูปแบบวิถิชีวิตที่ใช้เวลา
ในที่พักอาศัยมากขึ้น
      จากสถิติการนำเข้าสินค้าระหว่างปี 2548 - 2550) ประเทศแคนาดานำเข้าสินค้าประเภทเครื่องประดับ/ของขวัญ และของใช้
ตกแต่งบ้านเฉลี่ยร้อยละ 55.66 ของสินค้ากลุ่มดังกล่าวทั้งสิ้น โดยมีมูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
      มูลค่าการนำเข้าล่าสุดในปี 2551 ( ม.ค. - มี.ค. ) (คำนวณตามราคา CIF) 613.23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.11
เมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในปี 2550
      ในปี 2551 ( ม.ค. - มี.ค. ) จากข้อมูลนำเข้าสินค้าเครื่องประดับ / ของขวัญ และของใช้ตกแต่งบ้านของแคนาดา ประเทศไทย
ถือเป็นผู้ส่งออก (supplier) สำคัญลำดับที่ 8 มีมูลค่าส่งออกมาแคนาดาทั้งสิ้น 8.0  ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยแบ่งเป็นหมวดสินค้า
ของขวัญ/ หัตถกรรม 0.88 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (คิดเป็นร้อยละ 11) และมูลค่าหมวดสินค้าตกแต่งบ้าน 7.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(คิดเป็นร้อยละ 89)
      ข้อมูลการนำเข้าเดือน มี.ค. 2551 แสดงข้อมูลประเทศที่เป็นผู้ส่งออกหลัก (supplier) สินค้าเครื่องประดับ / ของขวัญ และของ
ใช้ตกแต่งบ้านมายังประเทศแคนาดา 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ประเทศจีน (มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 54.13) อันดับ 2  ประเทศสหรัฐ
อเมริกา (มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 25.53) อันดับ 3 ประเทศเม็กซิโก (มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 3.20) สำหรับประเทศไทยมีส่วนแบ่ง
ตลาดร้อยละ 1.31  โดยประเภทของสินค้านำเข้าจากประเทศจีนแบ่งเป็นสินค้าระดับล่างถึงระดับบน(Low End –High End)  ทั้งนี้
ประเทศจีนวางแผนดึงส่วนแบ่งตลาดจากประเทศสหรัฐฯ ดังนั้นทางผู้ประกอบการจีนจึงต้องเน้นการพัฒนาเรื่องการควบคุมสินค้า
(Quality control) และระยะเวลาสำหรับจัดส่งลูกค้าที่แน่นอน สำหรับประเทศสหรัฐฯ เน้นสินค้าระดับกลางถึงระดับบน ส่วนประเทศ
เม็กซิโกเน้นสินค้าระดับล่างเป็นหลัก
   
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อสินค้า
      เนื่องจากประเทศแคนาดามีภาวะเติบโตทางเศรษฐกิจทิศทางที่ดีในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา จึงส่งผลดีให้ธุรกิจกลุ่มสินค้าเครื่องประดับ/
ของขวัญและของใช้ตกแต่งบ้านไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้บริโภคชาวแคนาดาเลือกซื้อรูปแบบสินค้าเครื่องประดับ / ของขวัญและ
ของใช้ตกแต่งบ้านโดยอิงจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ (lifestyle) และวัฒนธรรมของประชากร โดยปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคสินค้า
ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
      • ผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (environment friendly products)  ปัจจุบันผู้บริโภคชาวแคนาดาตระหนักความสำคัญ
และคำนึงถึงบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลาย หรือ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ได้  (อาทิ ปัจจุบันบริษัทในประเทศญี่ปุ่นกำลัง
แนะนำผลิตภัณฑ์ จาน ส้อม ช้อมหรือ กล่องที่สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยแทนการใช้วัสดุประเภทโฟม โดยใช้ธัญพืชประเภท
โอ็ตมีลเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต)
      • ราคา ปัจจุบันประชากรชาวแคนดาเดินทางซื้อสินค้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าที่ถูกกว่า
ดังนั้นผู้ประกอบการค้าปลีกในประเทศจำเป็นต้องลดราคาสินค้าเพื่อป้องกันลูกค้าเดินทางซื้อสินค้านอกประเทศมากขึ้น  กล่าวคือ
ผู้ประกอบการต้องจัดหาวิธีการปรับลดกำไรจากการขายสินค้าโดยมองหาแหล่งผลิตที่ต้นทุนต่ำกว่าจากนอกประเทศ
      • วิถีชีวิต กลุ่มคู่แต่งงาน ถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีสัดส่วนการซื้อสินค้าเครื่องประดับ/ของขวัญและของใช้ตกแต่งบ้านมากที่สุด
เพื่อใช้สอยสำหรับตนเอง และได้รับเป็นของขวัญแต่งงาน ซึ่งเจ้าบ่าวสาวจะลงทะเบียนของขวัญ (Bridal Registry) ที่ตนเองสนใจ
กับทางร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า จากนั้นญาติหรือเพื่อนๆ จะมอบสินค้านั้นๆให้กับคู่บ่าวสาวเป็นของขวัญ
      • การก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้น  อัตราการก่อสร้างบ้าน / คอนโดมิเนียมในประเทศแคนาดาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ดังนั้นผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าของขวัญและของใช้ตกแต่งบ้านเพื่อตกแต่งที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ปัจจุบัน
ประชากรชาวแคนาดาช่วงอายุ 25-40 ปีเป็นช่วงที่มองหาที่อยู่อาศัยสำหรับตนเองเป็นหลัก ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีความ
ต้องการที่อยู่อาศัยขนาดเล็กลง และสนใจสินค้าระดับบนมากขึ้น
      • การสื่อสารยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization)  ผู้บริโภคสามารถจับจ่ายได้อย่างมากขึ้นเนื่องจากราคาที่สินค้าที่เหมาะสม ทั้งนี้
ผู้บริโภคมีความใส่ใจต่อสินค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ตกแต่งบ้านจากประเทศต่างๆ ซึ่งมีวัฒนธรรมและเอกลัษณ์เฉพาะถิ่น
มากขึ้นเนื่องจากปัจจัยดังนี้            
      1) อัตราผู้ย้ายถิ่นฐานจากชาติอื่นๆมาประเทศแคนาดาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
      2) อัตราความสนใจและการเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าต่างๆ (fair trade) เพิ่มขึ้น
      3) จำนวนประชากรชาวแคนาดาที่เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น
      4) สื่อต่างๆ (media) แสดงถึงวัฒนธรรม ประเพณีจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น
 
แนวโน้มตลาดสินค้า (Trend)
      รายชื่อกลุ่มสินค้าเครื่องประดับ / ของขวัญและของใช้ตกแต่งบ้าน 10 อันดับแรกที่เป็นที่นิยมในประเทศแคนาดา คือ
      1) งานสินค้าหัตถกรรมที่ประดิษฐ์จากฝีมือชาวแคนาดา (Canadian Made Product)
      2) เครื่องประดับ (Jewelry)
      3) สินค้าหัตถกรรม (Handmade)
      4) ของใช้ตกแต่งบ้าน (Home decor)
      5) งานศิลปะใส่กรอบ ภาพเขียน กระจกสำหรับตกแต่งผนัง (Frame Art Print & Mirror)
      6) สินค้าตกแต่ง ประดับต้นคริสต์มาส ( Xmas & Seasonal Decor)
      7) ของขวัญ (Gift)
      8) เทียนไข เทียนหอม น้ำมันหอมระเหยและอุปกรณ์เครื่องหอมต่างๆ (Candles, Aromatherapy & Home Fragrance)
      9) เครื่องใช้สำนักงาน บัตรอวยพร กระดาษและอุปกรณ์สำหรับการเขียน (Stationary , Greet Cards, Paper and writing Instruments)
      10) อุปกรณ์ตกแต่งสวน (Garden & Outdoor Accessories)
 
 อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน (Handicraft)
      อุปกรณ์ตกแต่งบ้านประเภทงานหัตถกรรมตกแต่ง (Home Decor Handicraft) เป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับความนิยมในประเทศแคนาดา
อย่างสูง เนื่องจากความที่ประชากรมีความพิถีพิถันด้านการตกแต่ง เน้นความสะดวกสบายและรสนิยม อาทิเช่น การผสมผสานตกแต่ง
แบบเรียบง่ายและทางการภายในห้องอาหาร กล่าวคือ การใช้ผ้าปูโต๊ะลวดลายที่สวยงามและจาน ชามรูปแบบเรียบง่าย ประดับด้วย
เชิงเทียนหรือเครื่องแก้วโดยมีทั้งรูปแบบไม้และขอบเงินที่หลากหลาย
      ประชากรชาวแคนาดาในแต่ละภูมิภาคของประเทศจะการมีเลือกซื้อสินค้ารูปแบบที่แตกต่างกัน โดยประชากรที่มีถิ่นพำนักแถบตะวันตก
นิยมสินค้าตกแต่งรูปแบบเรียบง่ายกว่าประชากรที่อาศัยแถบส่วนกลางหรือตะวันออกของประเทศ นอกจากนั้นประชากรชาวแคนาดายังมี
แนวโน้มนิยมเฟอร์นิเจอร์ประเภท Outdoor หรือตกแต่งบริเวณสวนนอกบ้านในช่วงฤดูร้อนมากขึ้น ในลักษณะการตกแต่งห้องน้ำ
ผู้บริโภคนิยมในเรื่องของการผ่อนคลาย หรือสปาส่วนตัวมากขึ้น ดังนั้นจึงมีการจัดสัดส่วนพิ้นที่ห้องน้ำที่กว้างขวางและเน้นรสนิยมการตกแต่ง
ผู้บริโภคนิยมสินค้าสีโทนอ่อนประกอบกับวัสดุจากธรรมชาติ เช่น หินแกรนิต หินอ่อน หรือหินรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นผู้บริโภคชาว
แคนาดายังสรรหาของใช้สำหรับผ่อนคลายส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่อเป็นรางวัลให้กับตนเองจากความเหนื่อยล้าจากการทำงานในราคาที่เหมาะสม
เช่น เทียน เครื่องหอม แผ่นรองสำหรับโยคะ ดนตรี เป็นต้น  
 
 ของใช้ภายในบ้าน (Houseware)
      ภาวะการค้าธุรกิจกลุ่มของใช้ภายในบ้านมีแนวโน้มคงที่ หรือเติบโตเล็กน้อย ผู้บริโภคนิยมสินค้ารูปแบบที่สวยงาม คงทนถาวร
สามารถใช้งานได้สะดวก รวดเร็วและศักยภาพสูง ปัจจุบันผู้บริโภคเน้นโทนสีผลิตภัณฑ์ที่อบอุ่น เน้นธรรมชาติ ดังนั้นจะนิยมวัสดุที่ทำจาก
ไม้ธรรมชาติโดยเฉพาะสำหรับเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และอุปกรณ์ประกอบอาหาร โดยคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ต้องคุณภาพดี ปลอดภัย
คงทนสำหรับเครื่องล้างจาน (dishwasher safe) และเครื่องไมโครเวฟ (microwavable) อย่างไรก็ดีผลิตภัณฑ์ที่มีความเรียบง่ายจะเป็น
ที่นิยมว่าเครื่องแก้วลายหรูประเภท formal China
       ธุรกิจประเภทของใช้ภายในบ้านจะประสบความสำเร็จอย่างดีนั้น ต้องอาศัยการคิดค้น ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และหากได้รับการ
โฆษณาจากดารา พ่อครัว / แม่ครัวที่มีชื่อเสียง หรือรายการโทรทัศน์ประเภทการตกแต่งบ้านแล้วนั้น จะส่งเสริมผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น อาทิ ช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการคิดค้นการนำซิลิโคลนซึ่งเป็นวัสดุยางสังเคราะห์ได้รับการตรวจสอบจาก FDA
ด้านความปลอดภัยมาผลิตเป็นอุปกรณ์ต่างๆ  ข้อดีของวัสดุนี้สามารถทนความร้อน เพิ่มสีสันสวยงามต่างๆ สร้างความนิยมสำหรับอุปกรณ์
ประกอบอาหารอย่างยิ่ง อุปกรณ์ที่ผลิตจาก  ซิลิโคลน ได้แก่ อุปกรณ์ตีไข่ แปรงสำหรับทาอาหาร ถาดน้ำแข็ง ถ้วย ชาม หรือถาดอบอาหาร
เป็นต้น ความนิยมในวัสดุดังกล่าวส่งผลดีกับบริษัท Rubbermaid และ Glad ซึ่งเป็นสองผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมพลาสติกที่คิดค้นการ
ใช้ซิลิโคลนร่วมกับอะลูมิเนียมเพื่อออกแบบและผลิตอุปกรณ์หรือของใช้ภายในบ้านต่างๆ  นอกจากผลิตภัณฑ์จากซิลิโคลนแล้ว
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างดีอีกประเภทหนึ่ง คือ ผลิตภัณฑ์ประเภทเซรามิค เพื่อการตกแต่งแสดงฐานะที่ดีของผู้อยู่อาศัย
      กลุ่มลูกค้าหลักสำหรับตลาดของใช้ภายในบ้าน (Houseware) ได้แก่ กลุ่มคู่แต่งงาน โดยช่วงเดือน พ.ค. – ก.ย. ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่มีการจัดงานแต่งงานมากที่สุด และคู่บ่าวสาวจะลงทะเบียนเลือกสินค้าที่ต้องการไว้กับทางร้านค้า หลังจากนั้นญาติหรือแขกต่างๆ
จะซื้อเป็นของขวัญสำหรับงานแต่งงาน โดยปัจจุบันนี้สามารถซื้อผ่านทาง online พร้อมบริการจัดส่งโดยตรงอย่างสะดวกสบาย
      ประเภทของใช้ในบ้านที่เป็นที่นิยมในแคนาดา อาจแบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้ดังนี้
      • อุปกรณ์ประกอบ / อบอาหาร (Cookware & Bakeware) ที่ทำจากสแตนเลสหรืออะลูมิเนียมเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง
รองลงมาเป็นประเภทแก้ว , แก้วผสมเซรามิค , เครื่องเคลือบ หรือที่มีส่วนผสมทองแดง และผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ผลิตจากซิลิโคลนที่
ได้รับความนิยมอย่างสูง (มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 3.6) เนื่องจากรูปแบบ สีสันที่สวยงาม พร้อมคุณสมบัติทนความร้อนสูงกว่า 500
องศาเซลเซียส และสามารถทนความเย็นได้ดี ปลอดภัยต่อการใช้เครื่องไมโครเวฟและเครื่องล้างจาน นอกจากนั้นคุณสมบัติของ
ซิลิโคลนยืดหยุ่นได้ดี จึงประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ แต่ข้อเสียของซิลิโคน คือเหมาะสมกับอุปกรณ์ขนาดชิ้นเล็กเท่านั้น
      - อุปกรณ์ประเภทสแตนเลส ซึ่งมีความคงทนถาวร สวยงามและดูแลรักษาความสะอาดง่าย เป็นที่นิยมอย่างต่อเนื่อง หรืออุปกรณ์
จำพวกที่มีสารเคลือบสำหรับการอบที่ทนความร้อนสูง เช่นถาดอบขนมคุ้กกี้ แม้ว่าอุปกรณ์จำพวกนี้มีราคาสูง แต่คุณสมบัติที่คงทนของ
ผลิตภัณฑ์จึงทำให้เป็นที่นิยมของประชากรแคนาดา นอกจากนี้อุปกรณ์ประกอบ / อบอาหารที่เป็นนวัตกรรมประเภท fool-proof bakeware 
ซึ่งรับประกันถึงประสิทธิภาพยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์กำลังอยู่ในช่วงทดลองตลาดในประเทศแคนาดา
      โดยสรุปประชากรชาวแคนาดายินดีที่จะซื้ออุปกรณ์ประกอบ/อบอาหารในราคาที่สูงกว่าทั่วไป หากผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพชั้นดีและ
สามารถรักษาความสะอาดง่าย
      - อุปกรณ์ประกอบอาหาร / เครื่องครัวที่จำหน่ายทั่วไปในประเทศแคนาดานิยมจำหน่ายเป็นชุดๆละ 7-8 ชิ้น ประกอบด้วย หม้อ
saucepan พร้อมฝาปิดขนาด 2 ลิตร และ 2.8 ลิตร , Dutch Oven พร้อมฝาปิด ขนาด 5 ลิตร, กะทะ (skillet) ขนาด 24 เซนติเมตร
และ หม้อนึ่งขนาด 20 เซนติเมตร
      • อุปกรณ์เครื่องแก้ว (Glassware) โดยส่วนมากจำหน่ายเป็นชิ้นแยกเดี่ยวหรือจำหน่ายเป็นชุด หาก
เป็นชุด 1 ชุด ประกอบด้วยแก้วน้ำ 18 ใบ (ตามขนาดความจุ 33 ml. 30 ml. และ 20 ml. ) ทั้งนี้เครื่องแก้วที่มีสีสันจะใช้เพื่อประดับตกแต่ง
ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศเม็กซิโก นอกจากแก้วน้ำแล้ว ผู้บริโภคบางรายสรรหาเหยือกน้ำ หรือแก้วไวน์ที่มีลวดลายใกล้เคียวกัน
ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมผลิตภัณฑ์รูปแบบทันสมัย (fashion) มีลวดลาย สีสันสวยงาม เพื่อการบริโภคตามช่วงฤดูกาล (ฤดูร้อน) หรือ
เทศกาลต่างๆ หรือใช้ภายนอกสถานที่ (Outdoor) โดยราคาผลิตภัณฑ์เหล่านี้สูงกว่าปกติ
      • อุปกรณ์ประเภทอะคริลิค / พลาสติก (Acrylic / Plasticware ) นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคนิยมอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถ้วย ชามเป็นชุด ช้อน/ส้อมสำหรับเสิร์ฟอาหาร ที่คว่ำจาน/ชาม ที่คั้นน้ำผลไม้สด กระชอน ขวดใส่
น้ำมันมะกอกและน้ำส้มสายชู ด้ามจับสำหรับที่ขูดชีส และเหยือกน้ำ ทั้งนี้ ช่วงฤดูร้อนผลิตภัณฑ์พลาสติกจะได้รับความนิยมในหมู่
ผู้บริโภคอย่างสูง เช่น แก้วน้ำดื่ม เหยือกน้ำ และถาดเสิร์ฟอาหาร อย่างไรก็ตามอุปกรณ์พลาสติกถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี เนื่อง
จากคุณสมบัติที่ทนต่อรอยขีดข่วนและสีคงเดิมของผลิตภัณฑ์จากการทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจาน อาทิ ผลิตภัณฑ์เขียงพลาสติก
(ทั้งประเภทที่ยืดหยุ่นได้และยืดหยุ่นไม่ได้) ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นิยมอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคชาวแคนาดาที่ใส่ใจด้านสุขภาพอนามัยตนเอง
      อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ประเภทอะคริลิคมีราคาสูงกว่าพลาสติก เพราะคุณสมบัติที่สามารถสร้างสรรค์รูปแบบ ลวดลายสีสันสวยงาม
ได้มากกว่าพลาสติกทั่วไป
      • อุปกรณ์สำหรับบนโต๊ะอาหาร (Tableware) ผู้บริโภคมักนิยมผสมผสานของรูปแบบ รูปทรงหรือสีสัน อุปกรณ์ต่างๆ อาทิ การใช้
อุปกรณ์รูปทรงสัตว์ ผลไม้ต่างๆ รวมถึงสีโทนร้อน -โทนเย็นเข้าด้วยกันเพื่อเน้นความสดใสบนโต๊ะอาหาร ในทางกลับกัน การเลือกใช้
อุปกรณ์ประเภทเครื่องเคลือบ ดินเผาเพื่อเน้นรูปแบบการจัดโต๊ะอาหารแบบทางการ สวยหรู
      สำหรับอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารที่จำหน่ายทั่วไป 1 ชุดประกอบด้วย ถ้วยซุป/ซีเรียล 4 ใบ, จานสลัด 4 ใบ, จานรับประทานอาหาร 4ใบ
และถ้วยชา / กาแฟ 4 ใบ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รับการพัฒนาให้ปลอดภัยสำหรับเครื่องล้างจาน เพื่อความสะดวกต่อการดูแลรักษา
ทำความสะอาด ดังนั้นผู้บริโภคควร สอบถามข้อมูลจากร้านค้าว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับการใช้เครื่องไมโครเวฟหรือเครื่องล้างจาน
หรือไม่ อย่างไรก็ดี ข้อควรระวังสำหรับการดูแลผลิตภัณฑ์ประเภทโต๊ะอาหารให้คงทน อายุการใช้งานนาน มีดังนี้
      - อุณหภูมิ สำหรับอุปกรณ์เครื่องครัวบางชนิด อาทิ เซรามิคแม้ว่าจะมีการรับรอง “Freezer Safe”  แต่ยังไม่สามารถคงทนต่อ
สภาพการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ หากอุปกรณ์วางอยู่ในตำแหน่งที่มีอุณหภูมิต่ำนานๆ เช่น ตู้แช่แข็ง แล้วนำอุปกรณ์
ดังกล่าวมาเข้าเตาอบหรือวางบนเตาประกอบอาหารที่มีความร้อนสูง จะทำให้เซรามิคเกิดรอยแตกร้าวได้
      - ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่ง (ฝีมือ) (hand decoration)  อุปกรณ์จาน/ชามที่มีการตกแต่งด้วยงานฝีมืออย่างละเอียด มีลวดลายพิถีพิถัน
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่คงทนถาวรต่อเครื่องล้างจาน นอกจากนั้นความร้อนจากเครื่องล้างจานและสารเคมีจากน้ำยาล้างจานสามารถ
ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ดังกล่าวได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์จำพวกเคลือบด้วยทองหรือแพลททินัม ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรล้าง / ทำความสะอาดด้วยมือแทนการใช้เครื่องล้างจาน
      • อุปกรณ์ประเภทมีดและช้อน/ส้อม  (Knives / Cutlery) อุปกรณ์ประเภทมีดจำหน่ายในประเทศแคนาดามีมากกว่า 30 ชนิด 
แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้ (สไลด์ หั่นหรือสับ) แต่ที่รูปแบบที่เป็นที่นิยมทั่วไป คือ มีดปอกขนาดใบมีดยาว 3-4 นิ้ว  มีดสำหรับใช้
ทั่วไป (utility knife) ขนาดยาว 6 นิ้วและมีดทำครัว (chef / cook knife) ขนาด 8 นิ้ว โดยใบมีดที่มีผลิตจากสแตนเลสผสมทองแดง
(High Carbon Stainless Steel) จะมีคุณภาพสูง คงทน
      ผู้บริโภคชาวแคนาดาจะให้ความใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของมีดเป็นอย่างยิ่งโดยจะมีการวางแผนการเลือกซื้อมากกว่าการตัดสิน
ใจซื้อมีดที่มีคุณภาพต่ำทันทีทันใด มีดที่ด้ามจับทำจาก polypropylene as opposed to wood เป็นที่นิยม ในขณะที่มีดระดับสูงจะผลิต
จากสแตนเลสสตีลทั้งด้ามจับและใบมีดหลอมเป็นชิ้นเดียวกัน มีความกระชับมือในการใช้ และป้องกันการสะสมของแบคทีเรียช่วงรอย
ต่อของใบมีดและด้ามจับได้ ปัจจุบันมีดที่ด้ามจับทนต่อการล้างด้วยเครื่องล้างจานได้เข้ามาแทนที่มีดที่ด้ามจับไม้ นอกจากนี้ มีดที่จัด
ชุดพร้อมกับอุปกรณ์ลับมีดในตัวสามารถจำหน่ายครองส่วนแบ่งตลาดประเภทมีดทำครัวได้มากที่สุด
      อุปกรณ์ประเภทมีดและช้อน/ส้อม ประเภทสแตนเลสที่จำหน่ายทั่วไปราคาย่อมเยาว์มักจะจัดเป็นชุดมี 20 ชิ้น ประกอบด้วย มีด
4 ชิ้น, ส้อมรับประทานอาหาร 4 ชิ้น ,ช้อนรับประทานอาหาร 4 ชิ้น, ส้อมสำหรับสลัด/ของหวาน 4 ชิ้น และช้อนชา / กาแฟ 4 ชิ้น
ในส่วนของอุปกรณ์เสิร์ฟอาหาร เช่น ช้อน/ส้อม หรืออุปกรณ์เสิร์ฟขนมเค้กมักจะจำหน่ายแยกชิ้นเดี่ยวแทนการจำหน่ายเป็นชุด
ช่องทางการจัดจำหน่าย (Distribution)
      ตลาดหลักสำหรับสินค้าเครื่องประดับ / ของขวัญ และของใช้ตกแต่งบ้านในประเทศแคนาดา คือนครโตรอนโต มอนทรีออล
และแวนคูเวอร์ ดังนั้นการขนส่งทางทะเลจากประเทศอื่นๆ ไปยังเมืองดังกล่าวเป็นการเหมาะสมต่อการกระจายสินค้าไปยังเมือง
ต่างๆ ภายในประเทศ อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการควรมีตัวแทนสินค้าในเมืองต่างๆ เพื่อครอบคลุมผู้บริโภคอย่างทั่วถึง อย่างไรก็ดี
หากผู้ประกอบการต้องการตั้งตัวแทนการค้าแต่เพียงผู้เดียว ( Sole representation ) ควรจัดตั้งที่เมืองโตรอนโตเป็นเนื่องจาก
เป็นเมืองศูนย์รวมการค้าของประเทศแคนาดา
      ลักษณะช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องประดับ / ของขวัญ และของใช้ตกแต่งบ้านโดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากผู้ผลิต
สินค้าส่งสินค้าไปยังตัวแทนจัดส่งเพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าไปยังผู้นำเข้าหรือร้านค้าปลีกโดยตรงยังประเทศปลายทาง หากยัง
เป็นผู้ค้าปลีกรายเล็กๆ สามารถรวมตัวกันหลายราย หรือร่วมกับ Central Buying Group เพื่อรวบรวมยอดสั่งซื้อในปริมาณมาก
และส่วนลดสินค้าสำหรับการนำเข้าโดยตรง
                             ผู้ส่งออกต่างชาติ                                 ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ / Central Buying Group
  จากรูปแบบข้างต้นเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตถึงผู้ค้าปลีกโดยตรง อย่างไรก็ดี มีผู้ค้าส่งเข้ามาเพิ่มบทบาทเป็นช่อง
ทางการจำหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง ดังนั้นรูปแบบการจัดจำหน่ายสินค้าจะเริ่มจากผู้ผลิตสินค้าส่งไปยังผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่าย
( Importer / Agency ) เพื่อที่จะจำหน่ายต่อร้านค้าส่งหรือร้านค้าปลีก แสดงได้ดังนี้
               ผู้ส่งออก  ต่างชาติ                           ผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่าย                              ร้านค้าส่งหรือร้านค้าปลีก
ระบบจัดการสำหรับการขนส่งสินค้า (Logistic)
      ระบบการขนส่งสินค้านำเข้าประเทศแคนาดานั้นโดยมากผ่านระบบเดินเรือทางทะเล สามารถรองรับตู้ขนส่งสินค้า (container)
ขนาด 20-40 ฟุตได้ จากนั้นระบบขนส่งภายในประเทศแคนาดาจะดำเนินใช้วิธีทางรถบรรทุกและรถไฟ ทั้งนี้เอกสารที่จำเป็นสำหรับ
การนำเข้าผลิตภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าแต่ละชนิด  ตัวอย่างเอกสารที่จำเป็นต่อการจัดส่ง ได้แก่ หนังสือรับรองการออกสินค้า
ใบสำแดงแสดงรายการสิ่งของนำเข้า เอกสารรับรองสินค้าได้รับการรมควันซึ่งปราศจากแมลง เป็นต้น
  
กฎ ระเบียบการค้าต่างๆ
         ข้อบังคับสำหรับการออกเครื่องหมายจากประเทศผู้ผลิตและหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin) 
สินค้าผลิตนอกประเทศแคนาดาต้องมีประทับตราสินค้า “Made in (ชื่อประเทศ)  และผู้ส่งออกต้องมีหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า
(Certificate of Origin)  จากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และจัดส่งเอกสารแก่ผู้นำเข้าปลายทางก่อนการนำส่งสินค้า
นอกจากนั้นสินค้านำเข้ามายังแคนาดาจากประเทศไทยจะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีที่เรียกว่า Generally preferred tariff (GPT)
ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ตำกว่าการนำเข้าจากประเทศที่พัฒนาแล้ว
       ข้อบังคับด้านบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากสินค้า  สินค้าที่จำหน่ายในประเทศแคนาดาจะต้องติดฉลากสินค้าบนผลิตภัณฑ์ที่
ผู้บริโภคสามารถอ่านออกได้อย่างชัดเจน โดยมีข้อกำหนดด้านฉลากผลิตภัณฑ์ ดังนี้
      - ชื่อ / ยี่ห้อผลิตภัณฑ์
      - ปริมาณของผลิตภัณฑ์ (น้ำหนัก หรือ ปริมาณความจุ)
      - ชื่อผู้จัดจำหน่ายสินค้า และที่อยู่
      - ชื่อประเทศผู้ผลิตสินค้าที่มีข้อความ “Made in (ชื่อประเทศ) ”  “Produced in (ชื่อประเทศ) ”
      ทั้งนี้ มณฑล Quebec มีข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลากผลิตภัณฑ์และข้อมูลต่างๆ เป็นภาษาฝรั่งเศสบนผลิตภัณฑ์
ทุกชนิดด้วย
        ข้อบังคับด้านความปลอดภัย  ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศแคนาดาเน้นคุณภาพสูงและความคงทนถาวร เพื่อสามารถจัดส่ง
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ประเภทภายนอกสถานที่ (outdoor) ควรคำนึงถึงความคงทนต่ออุณหภูมิและ
สภาพอากาศแวดล้อม หรือ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กต้องได้รับการรับองมาตรฐานความปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอด
ภัยของผลิตภัณฑ์ในประเทศแคนาดามี 3 หน่วยงานหลัก คือ Canadian General Standards Board (CGSB),  Canadian
Standard Association (CSA), Hazardous Products Act
        การสำแดงวัสดุสำหรับโครงไม้รองบรรทุกสินค้า (pallet) และหีบห่อสินค้า ทางรัฐบาลประเทศแคนาดา วางกฎระเบียบสำหรับ
วัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อ โครงไม้รองบรรทุกสินค้า สินค้าที่ทำจากไม้ หรือ มีส่วนผสมของฟางหรือหญ้าแห้ง ต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
จำพวกสัตว์ แมลงต่างๆด้วยความร้อน การรมควันที่ต้องปราศจากแมลงหรือการใช้สารเคมีประเภทสารกันบูด เพื่อกำจัดแมลงต่างๆ
อย่างสิ้นเชิง ก่อนสินค้าส่งมายังประเทศแคนาดา โดยบรรจุภัณฑ์ประเภทลังไม้ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านกักกันพืชจาก
ประเทศต้นทางยืนยันการผ่านการฆ่าเชื้อต่างๆ ก่อนการจัดส่ง
         ภาษีศุลกากร  ประเทศไทยไม่มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศแคนาดา แต่ด้วยตามข้อตกลง WTO ว่าด้วยประเทศ
ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา (Developing Country) จึงมีข้อบังคับใช้อัตราภาษีที่ต่ำกว่าทั่วไปซึ่งเรียกว่า Generally
preferred tariff (GPT) โดยอัตราภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าเครื่องประดับ / ของขวัญ และของใช้ตกแต่งบ้านคือร้อยละ 0 -10
         ข้อตกลงการค้าภายใต้เขตการค้าเสรี (FTA) และระหว่างประเทศ  ประเทศไทยไม่มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศ
แคนาดาโดยตรง แต่ทางประเทศแคนดามีข้อตกลงการค้าว่าด้วยประเทศแคนาดาและกลุ่มประเทศอาเซียน (Canada-ASEAN
Free trade Agreement)
ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ/ส่งออกไทย
      - ผู้ประกอบการไทยควรจัดทำเว็บไซต์ที่สวยงาม แสดงข้อมูลรายละเอียดสินค้า พร้อมข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจน ซึ่งทำให้
ผู้นำเข้าจากต่างประเทศสามารถค้นหาได้สะดวก และผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญในการตอบข้อสนเทศทางการค้าหรือ
ติดต่อกลับลูกค้าภายในวันเดียวกันกับที่สอบถามข้อมูล เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการ
      - ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศแคนาดา ผู้ประกอบการไทยควรติดต่อผ่านผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่าย แทนการ
ติดต่อโดยตรงกับร้านค้าปลีก เนื่องจากมีขั้นตอนการติดต่อกระทำที่ง่ายกว่า หรือหากผู้ประกอบการต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆกับตลาด ทางตัวแทนจำหน่ายจะมีข้อมูลแนวโน้มตลาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถแนะนำผู้ประกอบการไทยถึงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมในตลาดแคนาดา ทั้งนี้นครโตรอนโต ซึ่งป็นตลาดขนาดใหญ่ของแคนาดา จะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพตลาด
โดยรวมของประเทศได้
      - ผู้ประกอบการไทยควรติดตามสถานการณ์การค้า แนวโน้มผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องประดับ /  ของขวัญ และของใช้ตกแต่ง
บ้านในแคนาดา เพื่อทราบลักษณะ รูปแบบ สีสันผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมของตลาด ผู้ประกอบการสามารถติดตามข้อมูลได้
ตามสื่อสิ่งพิมพ์หรือนิตยสาร อาทิ Gift & Table ware, Canadian Home Style Magazine
      - ผู้ประกอบการไทยควรเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ทำให้สามารถพบปะผู้นำเข้าชาวแคนาดา และควรมีการเยี่ยมเยียน
ผู้ประกอบการชาวแคนาดาเป็นบางครั้ง ผู้ประกอบการไทยควรมีตัวอย่างสินค้าและราคาสินค้าในการหารือทางธุรกิจทุกครั้ง 
ทั้งนี้ ประเทศแคนาดามีงานแสดงสินค้าเครื่องประดับ/ของขวัญ และของใช้ตกแต่งบ้านต่างๆ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้
จากสมาคมที่เกี่ยวข้อง อาทิ Canadian Gift & Tableware Association, Canadian Gift & Tableware  Association

เรื่องโดย   สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์

จำนวนคนอ่าน 8219  คน

ความคิดเห็น

 • Aggy เขียน :

  sertraline and alcohol hangover

  can you drink alcohol with sertraline click here
  Hey, kilelr job on that one you guys! http://xsvwoomiwp.com [url=http://ixcglmtha.com]ixcglmtha[/url] [link=http://mwfyxlwjj.com]mwfyxlwjj[/link]

 • Brandice เขียน :

  free discount prescription card

  coupons for cialis printable
  Oh yeah, faouubls stuff there you! http://xbpqdf.com [url=http://wkrwbs.com]wkrwbs[/url] [link=http://xwlurhmkhjo.com]xwlurhmkhjo[/link]

 • Amberly เขียน :

  Hi, I quickly read your posts and i can see that your website has potaitnel however no matter how good your content is you NEED traffic and exposure to the huge wide web. I really think you will find something to help you grow taller on this site.

 • silverdragon เขียน :

  over the counter asthma inhalers uk

  albuterol medscape sporturfintl.com
  If you like to drink coffee and earn money from drinking coffee . You must like organo coffee . you can join in and register to be the member and order . Go to this link http://silverdragon.myorganogold.com/

 • tanongsak เขียน :

  plaquenil

  plaquenil 3xi.dk
  ดื่มกาแฟ และมีรายได้ จากการดื่มกาแฟ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อ โทร 0821924356 , 089055553 หรือต้องการสมัครเป็นสมาชิก คลิ้ก join in ในลิ้งค์ข้างล่าง วันนี้ ธุรกิจออกาโนโกลด์ เข้าสู่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่นักธุรกิจของไทยได้ทำธุรกิจนี้มาแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งในช่วงแรกนั้นค่อนข้างทำยากลำบากเนื่องจากไม่มีสาขาในประเทศไทย กาแฟ ORGANO GOLD เป็นกาแฟคั่วบดเกรดพิเศษที่ใช้กาแฟสายพันธุ์อราบิก้าเกรด A1 จากเทือกเขา Blue Mountain ประเทศ Jamaica ซึ่งเป็นเเหล่งปลูกกาแฟระดับสูงที่มีคุณภาพที่หนึ่ง ผสมผสานกับสารสกัดจากเห็ดหลินจือเเดงปลอดสารโดยวิธีการปลูกแบบธรรมชาติ 100 % จากเเหล่งปลูกเมืองฝูเจี้ยน ประเทศจีน ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเเหล่งปลูกเห็ดหลินจือเเดงที่ดีที่สุดในโลก จึงทำให้กาแฟของ Organo Gold ถือได้ว่าเป็นกาแฟชั้นเยี่ยมที่ผสมผสานคุณค่าของสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ต่อ ร่างกายได้อย่างลงตัว https://www.organogold.com/signup?personal_sponsor_distributor_id=10001462286&set_lang=en&set_country=us&only_distributor=true ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://silverdragon.myorganogold.com/ eailmail : srisakorn213@gmail.com ID Line : srisakorn213 If you like to drink coffee and earn money from drinking coffee . You must like organo coffee . you can join in and register to be the member and order . Go to this link https://www.organogold.com/signup?personal_sponsor_distributor_id=10001462286&set_lang=en&set_country=us&only_distributor=true http://silverdragon.myorganogold.com/ eailmail : srisakorn213@gmail.com ID Line : srisakorn213

 • jirgpxspuya เขียน :

  free abortion pill

  abortion pill cost hikebikeclimb.net
  QEEjdP , [url=http://ziaoxgqbdekb.com/]ziaoxgqbdekb[/url], [link=http://lvrukxqaomug.com/]lvrukxqaomug[/link], http://knpqbbocxwpc.com/

 • Mariano เขียน :

  topamax

  topamax dawidrichert.com
  Kudos to you! I hadn't thoguht of that!

 • nxwkvke เขียน :

  amlodipin

  amlodipin 5 mg website
  PJwVf9 , [url=http://gccvyeodlroa.com/]gccvyeodlroa[/url], [link=http://imqrvkonuyvj.com/]imqrvkonuyvj[/link], http://uarkfdtenxrh.com/

 • syckeb เขียน :

  LX6w5m , [url=http://blfwemspfwrm.com/]blfwemspfwrm[/url], [link=http://uphpxafzstsf.com/]uphpxafzstsf[/link], http://nujhabazhwhn.com/

 • Krystallynn เขียน :

  Last one to utiilze this is a rotten egg!

 • sk@curoservices.com เขียน :

  แล้ว พวกตกแต่งส่วน graden เป็นกระเช้าแขวนดอกไม้ เกวียน เขาจะสนใจไหมละ

 • k.sopakul@tolld.com เขียน :

  metoclopramid lek

  metoclopramid pro medicin link metoclopramid forum
  อยากได้เบอร์ติดต่อที่ขายของขวัญ

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้