carbondale il abortion clinic

carbondale il abortion clinic newchristianherald.org
เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม” ผลิตสำลีคุณภาพ ฝีมือไทย OEMรายใหญ่แห่งเอเชีย

โดย 04 ธันวาคม 2552 23:56

บริษัทฝีมือคนไทย ผลิตสำลีคุณภาพสูง ราคาประหยัด เน้นกลยุทธ์รับจ้างผลิต ในแบรนด์ต่างๆส่งออกเกือบทั่วโลก ย้ำคุณภาพ มาตรฐานสินค้า ต้องตรงตาม ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

     Original Equipment Manufacturer หรือ OEM   คือ การรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 
ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการผลิตของ “เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม” หนึ่งในบริษัทที่รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์สำลีประเภทต่างๆ อาทิ สำลีก้าน
สำลีแผ่น สำลีก้อน ฯลฯ บริษัทเจ้าของคนไทย 100% และผู้ส่งออกสำลีคุณภาพรายใหญ่แห่งเอเชีย
     นายวุฒิ มณีโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด  กล่าวว่า เริ่มต้นธุรกิจเมื่อปี 2537 จากโรงงานเล็กๆ
ที่ทำสำลีก้านหรือคอตตอล บัด (Cotton bud)ที่จังหวัดชลบุรี จากนั้นจึงย้ายฐานการผลิตมาที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อความสะดวกในการ
บรรจุสินค้า  แรงงาน และต้นทุนในการผลิต
     “บริษัทฯผลิตสินค้าครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยกระบวนการผลิตสำลีก้านแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆได้แก่ การผลิตก้านและ
การผลิตสำลี จากนั้นจึงนำมาประกอบกันเป็น “สำลีก้าน” ด้วยการใช้วัตถุดิบ คือ นำฝ้ายมาฟอกขาว จากนั้นจึงสางเป็นเส้นและนำมาพันหัว
สำลี และยังมีกระบวนการผลิตฉีดพลาสติกเพื่อใช้ทำก้านสำลี จนกระทั่งถึงปลายน้ำโดยการทำบรรจุภัณฑ์สินค้าเองอีกด้วย” 
     กรรมการผู้จัดการ บ.เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จก. กล่าวว่า ด้านตลาด บริษัทฯจะส่งออกประมาณ 80% อีก 20% จำหน่ายใน
ประเทศ และรับจ้างผลิตให้แบรนด์ต่างๆเป็น OEM 95% อีก 5% เป็นแบรนด์สินค้าของบริษัทฯ อาทิ ตรา Bonus, สามพยาบาล โดย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะส่งจำหน่ายไปทั่วโลกด้วยวิธีการสร้างพันธมิตรทางการค้า อาทิ ตลาดในอเมริกาจะมีต้นทุนสูงในการผลิตก็มาจ้าง
บริษัทฯผลิตแทนทำให้ลดต้นทุนและมีกำไรเพิ่มขึ้น
     บริษัทฯยังมีนโยบายปรับสัดส่วนตลาดให้สมดุลกันเพื่อลดความเสี่ยงของตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้การผลิตผลิตภัณฑ์สำลีต่างๆ
ของบริษัทฯจะเน้นคุณภาพในราคาที่ประหยัด ตรงกับตามความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ “สินค้าต้องได้มาตรฐาน อาทิ หัวสำลีต้องมี
ขนาดเท่ากันทุกก้าน ใช้แล้วหัวไม่หลุด ก้านมีความแข็งแรง และที่สำคัญที่สุดคือ มีความขาวสะอาด นอกจากนั้นการผลิตยังต้องคำนึงถึง
สเป็กของสินค้าที่ส่งไปยังภูมิภาคต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกัน เช่น สหรัฐอเมริกาจะนิยมใช้สำลีที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวใหญ่กว่าทางฝั่ง
ยุโรปและเอเชีย เป็นต้น ดังนั้นมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้สินค้ามีคุณภาพมากที่สุด”
      สำหรับปีนี้ บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด ยังมีกำลังการผลิตประมาณ 12, 000 ล้านก้านต่อปี เฉลี่ยผลิตสำลีก้านเดือน
ละประมาณ 1,000 ล้านก้าน แม้ปริมาณเหล่านี้จะเป็นจำนวนมากเนื่องจากความต้องการของตลาดที่ยังมีสูง แต่บางครั้งยังประสบปัญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ แรงงาน และเทคโนโลยีที่มาช่วยในกระบวนการผลิตต่างๆ โดยยอดจำหน่ายในปีที่ผ่านมาประมาณ 500 ล้านบาท และ
สำหรับปีนี้ (2552) ตั้งไว้ประมาณ 600 ล้านบาท
     จากการทำงานที่ผ่านมายังทำให้บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต จึงเข้าร่วมในโครงการ
ต่างๆของ iTAP (โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย) อาทิ  โครงการออกแบบและพัฒนาชุดแม่พิมพ์ตัดแผ่น
สแตนเลส สำหรับตัดชิ้นงานขารับก้านของเครื่องพันคอตตอล  บัด เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดแม่พิมพ์ตัดแผ่นสแตนเลส สำหรับตัดชิ้นงาน
ขารับก้านของเครื่องพันหัวคอตตอล บัด ทำให้สามารถลดต้นทุนการสั่งผลิตชิ้นส่วนขารับก้านได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ของการสั่งผลิตแบบเดิม
โครงการ พัฒนาต้นแบบระบบเรียงและบรรจุก้านสำลีพลาสติกในกระบวนการผลิตสำลีก้าน ทำให้สามารถพัฒนาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
กระบวนการผลิต “สำหรับโครงการนี้ยังทำให้สามารถลดต้นทุน แรงงาน ตอบสนองการทำงานได้ทันเวลา ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ”
     นอกจากนี้บริษัทฯยังคำนึงความจำเป็นของการนำสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จึงเกิด โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิต 
โดยพัฒนาระบบไอทีเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้ผู้บริหารสามารถคำนวณต้นทุนสินค้าต่อกระบวนการผลิตแต่ละครั้งได้ ผลของโครงการ
นี้ยังทำให้สามารถนำระบบฯดังกล่าวมาใช้ในการบริหารวัสดุคงคลังของแผนกสำลีก้านและใช้ในการวางแผนความต้องการวัสดุเพื่อการผลิต
ของแผนกสำลีก้านได้ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลจากระบบฯมาใช้ติดตามและควบคุมการผลิตได้ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การส่งมอบที่ตรงเวลา
มากขึ้น คุณภาพสินค้าดีขึ้น และสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยรวมได้อีกด้วย
     หรือใน โครงการพัฒนาต้นแบบระบบหมุนเวียนอากาศเพื่อลดปริมาณฝุ่นและปรับอุณหภูมิภายในอาคารการผลิตแบบปิด เนื่องจาก
ปัญหาของฝุ่นที่เกิดจากฝ้ายซึ่งมีลักษณะเบาและฟุ้งกระจายได้ง่ายและอุณหภูมิภายในอาคาร ด้วยกระบวนการผลิตสำลีต้องการความ
สะอาดเป็นพิเศษ จึงต้องทำให้อาคารมีลักษณะปิดเพื่อลดการปนเปื้อน ปัญหาเหล่านี้จึงอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานและสุขภาพพนักงาน
โดยฝุ่นที่เกิดขึ้นและอุณหภูมิที่สูงภายในอาคารยังส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรสั้นลงอีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญจาก iTAP จึงเข้ามาให้
คำแนะนำโดยพัฒนาระบบต้นแบบของการหมุนเวียนอากาศ ขณะเดียวกันก็ทำการปรับอุณหภูมิภายในอาคารการผลิตไปพร้อมกัน ในส่วน
ของฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตระบบต้นแบบนี้ก็จะทำการดักจับฝุ่นไปด้วย
     กรรมการผจก. เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม กล่าวว่า “เนื่องจากบริษัทฯมีอาคารแบบปิด และต้องทำผลิตภัณฑ์สำลีที่เน้นความสะอาด 
ดังนั้นต้องไม่ให้ฝุ่นเข้า ทำให้ต้องอยู่ในห้องปิด อากาศไม่หมุนเวียน ผลต่างของอุณหภูมิที่สูงขึ้น อาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบอากาศในอาคารผลิตโดยมีอาจารย์สรยุทธ วินิจฉัย ผู้เชี่ยวชาญจาก iTAP เข้ามาแนะนำ จนทำให้สามารถ
แก้ปัญหาเรื่องอุณหภูมิและฝุ่นลงได้ และขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานเพิ่มเติม”
     ผู้บริหาร บ.เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จก. กล่าวอีกว่า “จากการเข้าร่วมในโครงการต่างๆของ iTAP มองว่า ทำให้สามารถพัฒนา
การทำงาน เกิดนวัตกรรม และช่วยอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆจะเป็นจุดแข็งสำคัญ
ที่เจาะลึกไปในแก่นแท้ของธุรกิจ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญอาจไม่เก่งในทุกสาขา แต่ iTAP ช่วยสกรีนให้ตรงกับความต้องการและแก้ปัญหา
ในการทำงานของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างตรงจุด”และขณะนี้บริษัทฯยังมีโครงการอื่นๆที่กำลังทำเพิ่มเติมร่วมกับ iTAP อย่างต่อเนื่อง
     ด้วยความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด ยังได้รับรางวัล Bai Po Business Award by Sasin 
ปี 2009 ซึ่งเป็นรางวัลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มอบให้เป็นเกียรติจากการทำงานในมิติของการให้ความสำคัญต่อลูกค้า การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ และการมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอีกด้วย
 

จำนวนคนอ่าน 5091  คน

ความคิดเห็น

 • Reignbeau เขียน :

  naltrexone online buy

  naltrexone read here
  Ya learn soiemhtng new everyday. It's true I guess! http://kunzxpbvu.com [url=http://svqylmny.com]svqylmny[/url] [link=http://ruydcnbbc.com]ruydcnbbc[/link]

 • Jera เขียน :

  cialis vs viagra

  cialis
  Most help articles on the web are inaccurate or inetcerhno. Not this! http://vvvnddsgrq.com [url=http://uqfbsu.com]uqfbsu[/url] [link=http://yonrrgfkgtt.com]yonrrgfkgtt[/link]

 • Eldora เขียน :

  buy naltrexone online india

  buy naltrexone
  Oh man, you are giving me way too much credit Jim, seriously. But yes, if you need really good intiomaforn, go to those three sites and you will find what you need Take care my friend

 • lqbrjdwn เขียน :

  effects of alcohol and antidepressants

  side effects of antidepressants and alcohol
  IVI9kU , [url=http://pcioultlqndw.com/]pcioultlqndw[/url], [link=http://hfiivxlmkpfx.com/]hfiivxlmkpfx[/link], http://palneeeyfjfc.com/

 • apfdcvm เขียน :

  can you drink on sertraline 50mg

  sertraline 50mg tablets ilcuoreinafrica.org
  5OuctS , [url=http://ewwrvqfmrqkg.com/]ewwrvqfmrqkg[/url], [link=http://kgcesfokiusb.com/]kgcesfokiusb[/link], http://knrvcopwwjpx.com/

 • Indy เขียน :

  ventolin syrup

  ventolin over the counter
  I could read a book about this without finding such real-world arppoahces!

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้