กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า เรื่องจำเป็นในการใช้สิทธิ FTA (ตอนที่ 3)

โดย 01 มกราคม 2553 21:20

     ฉบับที่แล้วได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าว่าแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ Wholly Obtained Goods Definition 
หรือ WO และ Substantial Transformation Criteria หรื ST และได้พูดถึงหลักเกณฑ์กลุ่ม WO ไปแล้ว 5 แบบ ขอเชิญอ่านต่อแบบที่ 6
ได้เลยครับ 
6. เศษของ ของที่ได้จากการผลิต ขบวนการผลิตหรือการบริโภคที่กระทำในประเทศนั้น
  ข้อนี้ สินค้าที่ได้แหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้เกณฑ์นี้ มีสภาพเป็นเศษขยะ โดยเศษขยะนี้ไม่ใช่ของเสีย แต่เป็นเศษของวัตถุดิบที่ได้
จากการที่มีใครคนใดคนหนึ่ง หรือมีโรงงานนำวัตถุดิบที่มีสภาพดีเข้ามา ต่อจากนั้นจึงนำแผ่นเหล็กนั้นไปผลิตเป็นโครงของเครื่องซักผ้า
เมื่อแผ่นเหล็กถูกแปรสภาพเป็นโครงของเครื่องซักผ้า ก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีเศษเล็กเศษน้อยของแผ่นเหล็ก ที่ได้จากขบวนการผลิต
เศษเล็กเศษน้อยดังกล่าวนี้ ผู้ผลิตเครื่องซักผ้าไม่สามารถนำไปผลิตเป็นโครงของเครื่องซักผ้าได้อีกแล้ว จึงอาจจะทิ้ง หรือกองเอาไว้ใน
โรงงาน เพื่อรอกำจัดทิ้ง หรือรอขายเป็นเศษเหล็กต่อไป ซึ่งเราจะเห็นว่าแม้ว่าเศษเล็กเศษน้อยดังกล่าวนี้จะอยู่ในสภาพที่เป็นเศษขยะก็ตาม
แต่ขยะเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อีก แม้ว่าขยะเหล่านี้จะไม่สามารถใช้ผลิตโครงของเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ตาม แต่เมื่อ
มีผู้มารับซื้อเศษขยะเหล่านี้ต่อจากโรงงานผลิตโครงเครื่องซักผ้า ผู้ที่ซื้อต่อนี้ สามารถนำขยะเหล่านี้ไปผ่านขบวนการ recycle โดยการ
หลอมละลายเศษขยะเหล่านี้ จนกระทั่งเศษขยะเหล่านี้กลับกลายเป็นวัตถุดิบที่มีสภาพเหมือนกับวัตถุดิบตั้งต้นอีกครั้งหนึ่ง แบะสามารถ
นำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตสินค้าชนิดต่างๆ ได้อีกครั้งหนึ่ง สินค้ามนข้อนี้นอกจากจะได้มาจากขบวนการผลิต เช่น เศษเหล็กเป็นต้น
แล้ว บางกรณีเราอาจได้จากการบริโภคของคนทั่วไปได้อีก เช่น เครื่องซักผ้าที่คนซื้อไปใช้ตามบ้านเรือน ฯลฯ เมื่อผ่านการใช้เป็นเวลานาน
เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการเสื่อม การเสียหายหรือมีสภาพที่เก่า ผุ จนไม่เหมาะที่จะใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไป เจ้าของก็อาจจะทิ้งหรือ
ขายเครื่องซักผ้านี้ต่อให้ผู้มารับซื้อเศษขยะตามบ้านเรือนที่มีอยู่โดยทั่วไป เมื่อเจ้าของบ้านขายเครื่องซักผ้าไปแล้ว ผู้รับซื้อไปจะนำเครื่อง
ซักผ้าเก่านี้ไปทำการแยกชิ้นส่วนออก อาจแยกด้วยตัวเองหรือขายต่อให้โรงงานที่รับซื้อขยะเพื่อ recycle ไปดำเนินการเองก็ได้ แต่ไม่ว่า
จะทำด้วยตัวเอง หรือให้โรงงาน recycle ทำก็ตาม ชิ้นส่วนที่ได้จากเครื่องซักผ้าเก่านี้ ก็คือโครงของเครื่องซักผ้าที่มีสภาพเก่าผุพังออกมา
แล้ว เราสามารถนำโครงเครื่องซักผ้าเก่านี้ไปผ่านขบวนการ recycle โดยการหลอมละลายจนได้เป็นแผ่นเหล็กทีมีสภาพดีเหมือนกับแผ่น
เหล็กที่นำเข้าครั้งแรกได้ โดยแผ่นเหล็กที่ได้จากขบวนการ recycle นี้ สามารถนำกลับไปใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าชนิด
ต่างๆ ได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า โดยสรุปแล้วเศษขยะดังกล่าวข้างต้นนี้ อาจจะได้มาจากขบวนการผลิตตามโรงงานหรือได้จากการ
บริโภคตามบ้านเรือนก็ได้ แต่ไม่ว่าจะได้มาโดยทางใดก็ตาม เศษขยะเหล่านี้ก็มีที่มาจากวัตถุดิบตั้งต้นที่มีการนำเข้ามาจากประเทศต่างๆ
หลายประเทศ เช่น โรงงานที่ผลิตเครื่องซักผ้าอาจนำแผ่นเหล็กที่ใช้ในการผลิตโครงเครื่องซักผ้ามาจากประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลีย
หรืออินเดียก็ตาม เมื่อผลิตเครื่องซักผ้าแล้ว เศษเหล็กที่ได้จากขบวนการผลิต ก็จะมีสภาพเป็นเศษขยะ เมื่อนำมากองรวมกัน เศษขยะ
เหล่านี้จะประกอบด้วยเศษขยะที่มีแหล่งกำเนิดต่างกันกรณีทีมีผู้มารับซื้อไป แล้วนำเศษขยะเหล่านี้ไปรวมกันให้เป็นจำนวนมากเพื่อส่งขาย
ให้กับโรงงานที่รับซื้อไป Recycle แล้ว ขณะส่งออกจะระบุว่าเศษขยะนี้มีแหล่งกำเนิดเป็นประเทศใด ซึ่งปัญหาเรื่องการระบุแหล่งกำเนิด
สินค้านี้ ได้ข้อสรุปภายใต้ WTO แล้ว โดย WTO สรุปว่าใครก็ตามที่เป็นผู้เก็บรวบรวมหรือประเทศใดก็ตามที่เป็นผู้เก็บรวบรวมขยะเหล่านี้
เมื่อส่งออก เศษขยะเหล่านี้จะได้แหล่งกำเนิดสินค้าเป็นของประเทศผู้ส่งออก ภายใต้เกณฑ์ Wholly Obtained หรือ WO (ดูรูปที่ 8 )
 
7. ของที่ใช้แล้ว ที่รวบรวมได้ในประเทศนั้น เฉพาะที่เหมาะสำหรับการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบ
  สินค้าในข้อนี้ ได้มาจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีผู้ซื้อเอาไปใช้แล้ว ผ่านช่วงเวลาการใช้มาแล้วเป็นเวลาหนึ่ง จนกระทั่งผลิตภัณฑ์ชนิด
นั้นๆ มีสภาพเก่า ผุพัง ไม่สามารถใช้ต่อไปได้อีก หรือไม่เหมาะที่จะใช้ได้อีกต่อไปแล้ว เจ้าของก็จะทิ้งหรือขายต่อ ไม่ว่าจะเป็นการทิ้ง
หรือขายต่อก็ตามจะมีผู้มาเก็บรวบรวม หรือรับซื้อต่อไป เพื่อนำไปทำการแยกชิ้นส่วนออก แล้วจึงนำชิ้นส่วนเหล่านั้นไปผ่านขบวนการ
Recycle เพื่อให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นกลายสภาพกลับมาเป็นวัตถุดิบ ที่มีสภาพเหมือนกับวัตถุดิบตั้งต้น และสามารถนำวัตถุดิบที่ได้จาก
Recycle นี้กลับไปใช้เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชนิดต่างๆ ได้อีกครั้งหนึ่ง กรณีชิ้นส่วนต่างๆ ที่ถูกแยกออกมานี้ หรือของเก่าที่ใช้
แล้วที่มีการเก็บรวบรวม หรือซื้อต่อมาดังกล่าวข้างต้นนี้ ถูกส่งออกไปขายให้กับอีกประเทศหนึ่ง ชิ้นส่วนหรือของเก่าเหล่านี้จะได้แหล่ง
กำเนิดสินค้าเป็นประเทศที่ส่งออก ภายใต้เกณฑ์ Wholly Obtained เช่นเดียวกับเศษขยะในข้อ 6 (ดูรูปที่ 9)
      สินค้าภายใต้ข้อ 6 และ 7 นี้ เช่นสินค้าภายใต้พิกัดฯ 7204.10 (Waste and Scrap of cast iron), 8109.30 (Waste and 
Scrap of Zirconium), 8548.10(Waste and Scrap of Primary cells), 5505.10 (Waste of Synthetic fibre), 7404.00
(Copper Waste and Scrap) เป็นต้น
8. สินค้าที่ผลิตขึ้นในประเทศนั้น โดยเฉพาะจากการผลิตผลิตภัณฑ์ ตามข้อ 1-7 ข้างต้น
  สินค้าในข้อนี้เป็นสินค้าที่ได้จากการนำวัตถุดิบที่ได้แหล่งกำเนิดแล้วจากข้อ 1-7 มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว
จึงส่งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นั้น ออกไปขายต่างประเทศ แหล่งกำเนิดสินค้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นประเทศเดียวกันกับประเทศ
ที่เป็นเจ้าของวัตถุดิบ เช่น เรานำข้าวสาลีที่ได้แหล่งกำเนิดสินค้าเป็นประเทืศไทยแล้วไปผลิตเป็นขนมปังออกไปขายต่างประเทศ
แป้งสาลีและขนมปังก็จะได้แหล่งวกำเนสินค้าเป็นของประเทศตามแหล่งกำเนิดของข้าวสาลีตามไปด้วย เป็นต้น
      เป็นอันว่ากฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้าตามเกณฑ์ Wholly Obtained หรือ WO ทั้ง 8 ข้อ ก็จบลงในตอนนี้แล้ว ฉบับหน้าจะเริ่ม
กล่าวถึงเกณฑ์ Substantial Transformation Criteria หรือ ST อีก 4 แบบ
      อย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นต้องรู้ ถ้าจะใช้สิทธิ FTA ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ต้องติดตามอ่านกันยาวๆ เสียแล้วละครับ 

จำนวนคนอ่าน 3847  คน

ความคิดเห็น

 • Estella เขียน :

  To ciekawe Panie autorze. Pisze pan: "pomi??dzy Joann?… Kl-?ukiRostkowskz… a Nowakiem". Je??li czuje si?? Pan na si??ach, by nazywa?? kogo?? manipulantem, warto zadba?? o detale. Je??li Joanna Kluzik-Rostkowska, to i S??awomir Nowak. Je??li j. Kaczy??ski, to przynajmniej T. Lis :) Je??li tych subtelno??ci Pan nie zachowuje niestety wyczuwalne jest mocno nastawienie Pana i brak obiektywizmu.

 • qvhsegnk เขียน :

  djBWxp , [url=http://vyjvgezjbaui.com/]vyjvgezjbaui[/url], [link=http://ifysxjnefpzk.com/]ifysxjnefpzk[/link], http://mqleodgipzve.com/

 • eduuxxtv เขียน :

  augmentin posologia

  augmentin compresse click here
  awM8N8 , [url=http://hbkuiwdvirdc.com/]hbkuiwdvirdc[/url], [link=http://bvbbmcxdnovu.com/]bvbbmcxdnovu[/link], http://jpvdlbkrvtnu.com/

 • Abdul เขียน :

  cialis cena

  cialis cena bez recepty read here
  Didn't know the forum rules allowed such brlilniat posts.

 • ywetlcto เขียน :

  naltrexone alcohol

  is naltrexone addictive
  aHdU6q , [url=http://kzmfmjdtaoia.com/]kzmfmjdtaoia[/url], [link=http://frwznlywkmpx.com/]frwznlywkmpx[/link], http://hrondepdooeu.com/

 • kqvmtg เขียน :

  6P5kJq , [url=http://ljuzzgqylgzn.com/]ljuzzgqylgzn[/url], [link=http://dsmhhergaudo.com/]dsmhhergaudo[/link], http://ftpvmrtdgvld.com/

 • Jetson เขียน :

  when to get an abortion

  abortions blog.bjorback.com
  Mighty usufel. Make no mistake, I appreciate it.

แสดงความคิดเห็น

:: โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความคิดเห็น
1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. เพื่อให้การแสดงความคิดเห็นเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ ทางโลกการค้าออนไลน์ได้ปรับปรุงระบบการกรองคำให้เข้มงวด

พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ มีตัวหนังสืออยู่ในรูปภาพนี้